Wspieranie rodziny - Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem posiadającym troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu przysługuje Ci poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z opieką nad nimi. Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie warunki:

 • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
 • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań;
 • rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka. Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 24 rok życia. Świadczenie przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej oraz nie zawarło związku małżeńskiego.

 • szkoła -  to szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • szkoła wyższa -  to uczelnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych.

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub braku kontynuowania nauki przez dziecko powyżej 18. roku życia świadczenie wypłaca się tylko na pozostałe na wychowaniu dzieci. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych wieloraczków do świadczenia, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych, który pierwszy złożył wniosek, z którym wieloraczki wspólnie zamieszkują.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz wieloraczków, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych, opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie wieloraczków;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego wieloraczków;
 • kserokopię aktów urodzenia wieloraczków;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 • oświadczenie wnioskodawcy o kontynuowaniu przez dziecko pow. 18 r.ż. nauki w szkole lub szkole wyższej;
 • oświadczenie wnioskodawcy o niepozostawaniu przez dziecko w związku małżeńskim.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę";
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

 • Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony raz w roku w okresie od 1 do 31 maja.
 • Ustalenie prawa do świadczenia w przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia następuje na wniosek złożony w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków.
 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. nr LXII/1150/VII/2018 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków;
 • uchwała Nr IX/134/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Kiedy świadczenie nie przysługuje
Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków nie przysługuje jeżeli:

 • rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
 • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasta Poznań;
 • dziecko zawarło związek małżeński;
 • dziecko powyżej 18. Roku życia nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej w rozumieniu art. 3 pkt. 18 i 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • podczas jednego porodu urodziło się mniej niż troje dzieci;
 • rodzice wychowują mniej niż troje dzieci urodzonych podczas jednego porodu;
 • wniosek o poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków został złożony po terminie wskazanym w uchwale Rady Miasta Poznania dotyczącej wprowadzenia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków w zakresie wskazanym w uchwale nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków zmienionej uchwałą nr IX/134/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia
  2019 r. zmieniającą uchwałę nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).   
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wskazanych przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do Poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych
  - żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  *Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja adresu POK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-02 13:02