Zaświadczenie o Twoich świadczeniach

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

 1. złóż wniosek o wydanie zaświadczenia. Druk wniosku możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku".
 2. możesz też złożyć prośbę o wydanie zaświadczenia, która musi zawierać następujące informacje:
  - dane osobowe osoby wnioskującej (imię, nazwisko, adres, numer PESEL i nr telefonu)
  - okres (daty od...do...), za który ma być wystawione zaświadczenie
  - rodzaj pobieranych/niepobieranych świadczeń
  - imię i nazwisko osoby (dziecka), na które były pobierane/niepobierane świadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pomocą ePUAP (jeżeli masz potwierdzony profil zaufany).
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • przesyłki pocztowej

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Jeśli prześlesz prośbę o wystawienie zaświadczenia za pomocą poczty elektronicznej to zostaniesz zaproszony do Poznańskiego Centrum Świadczeń, aby złożyć własnoręczny podpis na wydruku treści otrzymanej wiadomości. Równocześnie ze złożeniem podpisu zostanie wydane Ci żądane zaświadczenie. Taka procedura jest niezbędna w celu ochrony danych osobowych klienta, którego dotyczy wniosek.

Dniem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia jest dzień uzupełnienia wniosku o własnoręczny podpis wnioskodawcy (lub jego pełnomocnika dysponującego pisemnym pełnomocnictwem).

Możliwy jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61 87845 06

Opłaty

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie, które zostanie wystawione nie później niż w terminie 7 dni:

 • można odebrać osobiście,
 • może odebrać osoba pisemnie do tego upoważniona,
 • można odebrać pocztą, wniosek przesłany zostanie na adres wskazany w prośbie o wystawienie zaświadczenia.

Podstawa prawna

 • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Nie ma możliwości odwołania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. wydawania zaświadczeń wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:55 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)