Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W sprawach o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji stosują tryb postępowania przewidziany w ustawie, a w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej, umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, rozstrzygania o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłat - w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Udostępnienie informacji publicznej nie jest uzależnione od podania przez wnioskodawcę jego danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu. W przypadku braku adresu wnioskodawcy i konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, podejmuje się czynności zmierzające do ustalenia adresu wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych, a w przypadku braku możliwości jego ustalenia lub braku innych niezbędnych elementów decyzji, wzywa się wnioskodawcę, stosując Kodeks postępowania administracyjnego, na wskazany we wniosku adres kontaktowy do podania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, danych niezbędnych do oznaczenia strony decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

61-553 Poznań

ul. Spychalskiego 34

tel. +48 61 835 79 00

e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/POSIR

Opłaty

1. Jeżeli POSiR poniesie koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej może pobrać z tego tytułu opłatę. W przypadku gdy wysokość opłaty jest niższa niż koszty upomnienia ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526), POSiR nie pobiera opłaty.

2. W przypadku sporządzania na wniosek zainteresowanego kopii dokumentów lub ich zapisu na cyfrowym nośniku danych pochodzącym z zasobu POSiR, których wartość jest wyższa od kosztów, jakie POSiR poniósłby z tytułu wszczęcia postępowania egzekucyjnego o uiszczenie przez wnioskodawcę kosztów nośnika, pobiera się opłatę odpowiadającą rzeczywistym i adekwatnym do poniesionych przez POSiR kosztom kopiowania lub cyfrowego nośnika danych.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ustawie, informującym wnioskodawcę m. in. o konieczności poniesienia określonych dodatkowych kosztów, dział/oddział realizujący wniosek przedstawia również precyzyjnie sposób, w jaki żądana opłata została wyliczona oraz wykazuje, że jej wysokość odpowiada rzeczywiście poniesionym kosztom.

4. Udostępnieni informacji następuje po upływie 14 dni od zawiadomienia, niezależnie od tego, czy opłata została uiszczona, o ile wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub nie wycofa wniosku.

5. Opłatę, wnioskodawca uiszcza w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 przekazując ją na wskazany przez dział finansowy rachunek bankowy. Nieuiszczona opłata podlega ściągnięciu w drodze ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz 1764,j.t. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja danych adresowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Filip Borowiak
Data i godzina publikacji: 2020-10-21 12:53