aktualizacja danych - transport rzeczy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub  licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013 r., nie obejmujących danych zawartych w tych uprawnieniach, należy wystąpić z wnioskiem o aktualizację danych (do pobrania na stronie internetowej lub siedzibie Urzędu) wraz z załącznikami, m.in.:

 1. zgłoszenie aktualnej liczby pojazdów (tylko w sytuacji zmniejszenia liczby pojazdów);
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie zgłoszone pojazdy;
 3. zmiana osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie;
 4. uaktualnienie informacji o  bazie eksploatacyjnej;
 5. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych/ informacje o średniej arytmetycznej liczby kierowców.

UWAGA

Art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych ustawy " w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. 28 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową wykorzystywania do wykonywania transportu drogowego pojazdów samochodowych niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych ustawy w celu dostosowania do nowych wymogów przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia do organu wydającego zezwolenie oświadczenie, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który wydał zezwolenie, w terminie do 31 marca roku następnego:

 • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym liczby kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
 • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404

1.  Pamiętaj, że prowadzimy bezpośrednią obsługę tylko umówionych klientów!

Możesz mówić się na wizytę:

 • ·       przez Internet:

- złożenie wniosku: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

- odbiór uprawnień: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=45

 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Umawiając się na wizytę pamiętaj aby wybrać właściwy rodzaj sprawy:

 1. złożenie wniosku
 2. odbiór uprawnień

Jedna umówiona wizyta = jedna sprawa (jeden wniosek)!

Jeśli umówisz się na odbiór uprawnienia pamiętaj, że nie będziesz miał możliwości złożenia jednocześnie wniosku, a przy rezerwacji wizyty w sprawie złożenia wniosku nie odbierzesz uprawnienia.

2. Dokumenty możesz również wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu: 61 878 47 75, 61 878 49 52, 61 878 49 53, 61 878 49 54

Opłaty

Aktualizacja dokumentów nie podlega opłacie.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

nr konta bankowego 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Termin i sposób załatwienia

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o transporcie drogowym, którym jest prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych tj. dane kontaktowe może być w każdym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a)     dostępu do swoich danych osobowych
b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c)     żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów. Podanie danych kontaktowych na charakter dobrowolny.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Izydorska
Data wytworzenia informacji: 2024-04-15 00:00
Opis zmian: Aktualizacja numerów telefonów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Nela Pakuła
Data i godzina publikacji: 2024-04-15 12:15