nowe zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie.

Dokumenty można przesłać na adres: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

W przedsionku budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę) w zaklejonych kopertach z opisem "Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli" w godzinach pracy Urzędu.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878 49 54, 61 878 49 53.

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z załącznikami:

1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem/osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

2. certyfikat kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

3. dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art.7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009

Przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EURO w przypadku wykorzystywania jednego pojazdu i 5000 EURO na każdy dodatkowy pojazd. W drodze odstępstwa może wykazać zdolność finansową za pomocą poświadczenia, tj. gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

4. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy

5. oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców lub współpracy z osobami niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy

6. informację z Krajowego Rejestru Karnego dot.osoby:

 • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, os.zarządzającej spółką jawną lub komandytową
 • prowadzącej dział.gosp.-w przypadku innego przedsiębiorcy
 • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

7. oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dot.osoby:

 • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, os.zarządzającej spółką jawną lub komandytową
 • prowadzącej dział.gosp.-w przypadku innego przedsiębiorcy
 • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

8. dowód uiszczenia opłaty

Miejsce złożenia dokumentów

 • pocztą (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
 • lub złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (przedsionek holu).

Opłaty

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony i opłata wynosi 1000 zł.

Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za udzielenie licencji lub zezwolenia - 110 zł z każdy wydany wypis.

Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji; w innych przypadkach utraty licencji to 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia lub z licencji pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie tych dokumentów - 10 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski 10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

Termin i sposób załatwienia

O sposobie rozpatrzenia wniosku poinformujemy telefonicznie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377)

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.2200) , którym jest prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów.4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:a)   dostępu do swoich danych osobowychb)   żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec)   żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja miejsca i sposobu zlożenia dokumentów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2020-10-28 11:10