pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5052 lub 61 878-4502.

Aby uzyskać pozwolenie na rolnicze wykorzystanie ścieków należy napisać wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku, spełniający wymagania określone w art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)).

Dodatkowo należy do wniosku dołączyć:

1. Operat wodnoprawny (minimum 2 egz.) w formie pisemnej oraz na elektronicznych nośnikach danych wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana.

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli decyzja ta nie jest wymagana - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został sporządzony.

4. Ocena wodnoprawna, jeżeli jest ona wymagana; jeżeli dla inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ocena nie jest wymagana.

5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań.

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Opłaty

1. Opłata w wysokości 286,00 zł.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód:

- do 1 miesiąca.

- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Pozwolenie wodnoprawne zostanie wysłane pocztą.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) ).2. Art. 389 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, - Prawo Wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2024-02-02 00:00
Opis zmian: Aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Czubała
Data i godzina publikacji: 2024-02-02 12:27