wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5049.

  1. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust.4 pkt. 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Umowa dzierżawy gruntów rolnych pisemna  zawarta co najmniej na 10 lat.
  2. Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą
  3. Oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę za pełnomocnictwo).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres lub przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

MIEJSCE ODBIORU:

Zaświadczenie zostanie wysłane Pocztą.

Opłaty

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie  art. 2 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546).

Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów.

BANK PKO S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni. Zostanie wysłane na wskazany na wniosku adres.

Podstawa prawna

1. na  podstawie  art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym  rolników (Dz.U.2020.174 t.j.).
2.art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz. 174 z późn. zm.),
3.art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6.ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333),
4.art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.),
5.art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U z 2020 r., poz.256 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Na podstawie ww. przepisów Prezydent potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Prezydent Miasta Poznania władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Poznania.

Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty rolniczej.

Obowiązek informacyjny

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2.    Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3.    Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z 20 grudnia 1990 r. art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1, zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4.    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych na okres 5 lat ,a jak chodzi o zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym  na okres 10 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5.    Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych

b)       żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

·       dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

·       dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)       żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·        osoby te kwestionują prawidłowość danych

·        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

·        Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych

8.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja nazwy grupy spraw - usunięcie informacji o epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 13:51