zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu tel. 61 878 47 67, 61 878 47 68, 61 878 49 37

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • Osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www.poznan.pl.
 • Za pośrednictwem poczty- można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz wniosku wraz z załącznikami listem na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 61-441 Poznań
 • Elektroniczne za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z wymaganymi załącznikami.

 • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Poznań).

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,

Opłaty

(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

 • 43,75zł  - dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • 43,75zł  -  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
 • 175zł - dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
ul.Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski S.A.

49102040270000160212620797

Termin i sposób załatwienia

Informujemy, że wizyta w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania jest możliwa wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji przez internet.

            Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz załącznikami, możesz dostarczyć osobiście do  Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.      

            Możesz także przesłać wniosek z załącznikami pocztą lub złożyć go elektronicznie, bądź też wrzucić wniosek ,umieszczony w udostępnionej przez urząd kopercie, do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejścia do urzędu.

            W sprawie uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku, wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz ustalenia sposobu odbioru zezwolenia skontaktujemy się z Tobą listownie, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Wniosek należy złożyć minimum 7 dni przed planowaną imprezą.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=17

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z  art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze.zm.), którym jest złożenie, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paula Tatarska
Data wytworzenia informacji: 2023-08-07 00:00
Opis zmian: aktualizacja sposobu składania dokumentów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2023-08-07 09:35