zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu tel. 61 878 47 67, 61 878 47 68, 61 878 49 37

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • Osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www.poznan.pl.
 • Za pośrednictwem poczty- można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz wniosku wraz z załącznikami listem na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 61-441 Poznań
 • Elektroniczne za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z wymaganymi załącznikami.

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 10 zł od każdej wydanej decyzji,

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Dodatkowa procedura:

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w Punkcie Obsługi Bankowej opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
ul.Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski S.A.

49102040270000160212620797

Termin i sposób załatwienia

Wizyta w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania jest możliwa wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji przez internet.           

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz załącznikami, możesz dostarczyć osobiście do  Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.                 

Możesz także przesłać wniosek z załącznikami pocztą lub złożyć go elektronicznie, bądź też wrzucić wniosek ,umieszczony w udostępnionej przez urząd kopercie, do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejścia do urzędu.           

W sprawie uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku, wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz ustalenia sposobu odbioru zezwolenia skontaktujemy się z Tobą listownie, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca
od daty wpływu wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres:

 • 8 lat - w placówkach handlu detalicznego
 • 10 lat - w placówkach gastronomicznych

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze.zm.)
 • Uchwała NR LXIV/1183/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 marca 2018 r.
 • Uchwała NR LXVI/1213/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r.
 • Uchwała NR LXXI/1323/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r.
 • Uchwała NR XXX/535/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr LXXXIV/1592/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r.
 • Uchwała nr LXXXVII/1667/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

 • Wniosek opiniowany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.
 • Przedsiębiorca który, zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od powstania zmiany.
 • Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=17

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z  art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze.zm.), którym jest złożenie, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paula Tatarska
Data wytworzenia informacji: 2023-08-07 00:00
Opis zmian: aktualizacja podstaw prawnych - dodanie Uchwał RM (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2023-08-07 09:31