zgłoszenie/wykreślenie dodatkowego kierowcy- taksówka

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

W przypadku zgłoszenia dodatkowo zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz należy wypełnić wniosek (do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu) wraz z załącznikami:

1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy (oryginał).

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien dołączyć zaświadczenie o niekaralności z kraju swego pochodzenia wydane przez właściwe organy danego państwa opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (kserokopia i oryginał do wglądu).

Zaświadczenie wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski  (kserokopia i oryginał do wglądu).

W przypadku chęci posłużenia się dokumentem elektronicznym z KRK, przed wizytą w Urzędzie prosimy o przesłanie go w formie pliku ZIP na adres e-mail: transport@um.poznan.pl

2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badania muszą być wydane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)  (kserokopia i oryginał do wglądu)

3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badania muszą być wydane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)  (kserokopia i oryginał do wglądu)

4. Prawo jazdy (kserokopia i oryginał do wglądu).

   Prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

5. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W toku prowadzonego postępowania może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

W przypadku wykreślenia kierowców należy wypełnić wniosek (do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu) oraz zwrócić otrzymane wcześniej identyfikatory kierowców.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404

1.  Pamiętaj, że prowadzimy bezpośrednią obsługę tylko umówionych klientów!

Możesz mówić się na wizytę:

  • przez Internet:

- złożenie wniosku: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

- odbiór uprawnień: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=45

  • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Umawiając się na wizytę pamiętaj, aby wybrać właściwy rodzaj sprawy:

  1. złożenie wniosku
  2. odbiór uprawnień

Jedna umówiona wizyta = jedna sprawa (jeden wniosek)!

Informujemy, że jednym wnioskiem można zgłosić maksymalnie 5 kierowców.

Jeśli umówisz się na odbiór uprawnienia pamiętaj, że nie będziesz miał możliwości złożenia jednocześnie wniosku, a przy rezerwacji wizyty w sprawie złożenia wniosku nie odbierzesz uprawnienia.

2. Dokumenty możesz również wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu: 61 878 49 53, 61 878 49 54, 61 878 4775, 61 878 4777

Opłaty

Zgłoszenie lub wykreślenie kierowcy nie podlega opłacie.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

nr konta bankowego 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o transporcie drogowym, którym jest prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych tj. dane kontaktowe może być w każdym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a)     dostępu do swoich danych osobowych
b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c)     żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów. Podanie danych kontaktowych na charakter dobrowolny.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Izydorska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-08 00:00
Opis zmian: Aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Nela Pakuła
Data i godzina publikacji: 2024-02-08 14:35