Ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nakładanej przez Straż Miejską Miasta Poznania w formie mandatu karnego kredytowanego oraz w spłacie należności z tytułu kosztów upomnienia

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (wzory wniosków i podstawowych oświadczeń znajdują się w zakładce "Formularze do druku").
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł lub zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa - aktualne, nie starsze niż 3 miesiące.
 3. Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające okoliczności powołane we wniosku:
 • ksierokopie zeznań podatkowych za 3 ostatnie lata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację majątkową (osiągane dochody, ponoszone wydatki, zadłużenie wobec innych wierzycieli itp.),

dodatkowo osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dołączają:

 • sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia,
 • rozliczenia finansowe za 3 ostanie lata obrotowe (dochody i wydatki), zestawienia zobowiązań i należności za ostatni kwartał.

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać korespondencyjnie:

 • za pośrednictwem poczty lub innego operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 • lub za pomocą platformy e-PUAP (opatrzone bezpiecznym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) na adres skrytki: /UMPoznan/Fn lub /UMPoznan/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • 10 zł - za wydanie decyzji, opłatę skarbową należy uregulować z chwilą złożenia wniosku o udzielenie ulgi, a dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku (tytuł przelewu: decyzja w sprawie ulgi - mandat SMMP)
 • 17,00 zł - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa/prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury, opłatę skarbową należy uregulować z chwilą złożenia pełnomocnictwa, a dowód jej wniesienia dołączyć do dokumentu pełnomocnictwa/prokury (tytuł przelewu za pełnomocnictwo w sprawie ulgi - mandat SMMP)

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji/ postanowienia w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Od decyzji/ postanowienia przysługuje stronie odwołanie/ zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14/ 7 dni od dnia doręczenia.

Jeżeli w wyznaczonym terminie opłata skarbowa za wydanie decyzji nie zostanie uiszczona, złożony wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy jako nierozpatrzony.

Katalog ulg w spłacie należności:

 1. odroczenie terminu spłaty całości lub części należności
 2. rozłożenie na raty płatności całości lub części należności
 3. umorzenie należności w całości lub w części

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stanicka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-17
Opis zmian: Aktualizacja zapisów sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wioletta Hryniewicz
Data i godzina publikacji: 2021-09-17 14:11