Ulgi w spłacie należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenie przez Straż Miejską Miasta Poznania oraz z tytułu kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (wzory wniosków i podstawowych oświadczeń znajdują się w zakładce "Formularze do druku"),
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (załączony do ww. wniosku),
 • pozostałe dokumenty:

        - kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku

Osoby Fizyczne:

- oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego,

- kserokopie zeznań podatkowych - za ostatnie 3 lata,

- kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialną wnioskodawcy (np.: osiągane dochody, ponoszone wydatki, zadłużenie wobec innych wierzycieli),

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających obecne położenie strony mające istotny wpływ na zasadność udzielenia ulgi (np. stan zdrowia, niepełnosprawność i niemożność podjęcia pracy, itd).

Osoby prawne:

- sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia,

- rozliczenia finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe (dochody i wydatki), zestawienia zobowiązań i należności za ostatni kwartał.

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać korespondencyjnie:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 • lub za za pomocą platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/Fn (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP)

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • Opłata skarbowa od wydanej decyzji wynosi 10 zł, którą należy uregulować z chwilą złożenia wniosku o udzielenie ulgi, a dowód zapłaty dołączyć do podania;
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

 • Decyzja/postanowienie,
 • 1 miesiąc,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż 2 miesiące.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zmianami) i odpowiednio dział III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zmianami) - tylko w zakresie kosztów egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji/postanowienia wydanej/go w pierwszej instancji służy stronie odwołanie/zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14/7 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Jeżeli w wyznaczonym terminie opłata skarbowa nie zostanie uiszczona, podanie podlega zwrotowi.

Katalog ulg w spłacie należności:

 • odroczenie terminu spłaty całości albo części należności,
 • rozłożenie na raty płatności całości albo części należności/rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych,
 • umorzenie należności - w całości albo w części.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-20 17:11 - nowa grupa (Aktualizacja)