Ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty skarbowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty skarbowej, musisz złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (wzory wniosków i podstawowych oświadczeń znajdują się w zakładce "Formularze do druku").
 2. Dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołujesz się we wniosku:
 • oświadczenie o sytuacji majątkowej,
 • kserokopie zeznań podatkowych za 3 ostatnie lata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację majątkową (osiągane dochody, ponoszone wydatki, zadłużenie wobec innych wierzycieli itp.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających trudna stuację, w której się znajdujesz, mające istotny wpływ na zasadność udzielenia ulgi (np. stan zdrowia, niepełnosprawność, niemożność podjęcia pracy),

dodatkowo, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (dot. to zarówno osób prawnych jaki i osób fizycznych) musisz dołączyć:

 1. sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia,
 2. rozliczenia finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe (dochody i wydatki), zestawienia zobowiązań i należności za ostatni kwartał,
 3. oświadczenie o Twojej sytuacji majątkowej jako przedsiębiorcy,
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporzadzenia Rady Ministrów z 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mimimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543) - wzory tych formularzy znajdziesz w zakładce "Formularze do druku".

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania,

Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych

ul. Karola Libelta 16/20

61-706 Poznań

Dokumenty możesz przesłać korespondencyjnie:

 • za pośrednictwem poczty lub innego operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 • lub za pomocą platformy e-PUAP (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres skrytki: /UMPoznan/Fn lub /UMPoznan/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna

 • w Biurze Poznań Kontakt, 61 646 33 44

Kontakt e-mail: bokoplaty@um.poznan.pl

Opłaty

W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie ulgi reprezentować będzie Cię pełnomocnik musisz zapłacić opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury. Opłatę skarbową należy uregulować z chwilą złożenia pełnomocnictwa, a dowód jej wniesienia dołączyć do dokumentu pełnomocnictwa/prokury (tytuł przelewu: za pełnomocnictwo w sprawie ulgi w zapłacie opłaty skarbowej).

Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty skarbowej lub zaległości z tytułu opłaty skarbowej pobierana  jest opłata prolongacyjna, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jeżeli wniosek o ulgę złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, opłata prolongacyjna od decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności opłaty skarbowej lub zaległości z tytułu opłaty skarbowej nie zostanie pobrana.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Od decyzji przysługuje Ci odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które składasz  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Katalog ulg, jakie możesz uzyskać w spłacie należności z tytułu opłaty skarbowej:

 1. odroczenie terminu płatności należności w całości lub w części;
 2. rozłożenie na raty zapłaty całości lub części należności;
 3. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości z tytułu opłaty skarbowej;
 4. umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej w całości lub w części.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2383).
 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 356).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 702).
 4. Uchwała nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6700).
 5. Uchwała nr XXVI/474/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 3926)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wioletta Hryniewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-03-18 00:00
Opis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej - odesłanie do aktualnego tekstu jednolitego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wioletta Hryniewicz
Data i godzina publikacji: 2024-03-18 08:42