Wpłaty za mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania musisz uregulować w terminie wskazanym na druku mandatu, korzystając z blankietu wpłaty dołączonego do mandatu lub przelewem na poniższy rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy

Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A. Nr 44 1020 4027 0000 1802 1262 0789

BIC/SWIFT: BPKOPLPW; IBAN: PL

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ukaranego oraz serię i numer mandatu.

Na wskazany rachunek bankowy musisz również uregulować zasądzone przez Sądy na rzecz Miasta Poznania koszty postępowania wyjaśniającego w sprawach dot. nałożenia mandatu karnego w postępowaniu sądowym (najczęściej jest to kwota 20 zł).

W tytule takiego przelewu należy podać imię i nazwisko ukaranego oraz sygnaturę akt sądowych.

Inne informacje

W razie wątpliwości informację uzyskasz:

- w sprawie nałożonych mandatów, spraw skierowanych na drogę sądową - w Straży Miejskiej Miasta Poznania - tel. 61 878 1620, kontakt e-mail: kancelaria@smmp.pl

- w sprawie wyjaśnienia wpłat za mandat na rachunek bankowy UMP -  Biuro Poznań Kontakt - (61) 646 33 44, kontakt e-mail: bokoplaty@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wioletta Hryniewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-04-05 00:00
Opis zmian: Usunięcie literówki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wioletta Hryniewicz
Data i godzina publikacji: 2023-04-05 12:38