bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.1716 ze zm.).Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, a w przypadku aktualizacji opłaty rocznej - równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przyznawane na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie przysługują od rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w  ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku.W związku z powyższym ewentualne wnioski właścicieli nieruchomości, których prawa użytkowania wieczystego uległy przekształceniu w prawo własności tych nieruchomości z dniem 01 stycznia 2019 r., ze względu , iż są nieuzasadnione, będą rozpatrywane negatywnie.PODSTAWA PRAWNA: PRZEPIS ART. 74 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2016 POZ. 2147 ZE ZMIANAMI ).

 1. Wniosek o przyznanie bonifikaty¹
 2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego2):
  • w przypadku osób aktywnych  zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
  • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia)
  • w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu  lub o nie składaniu zeznania podatkowego
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40
  • w przypadku osób uczących się pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły/uczelni  o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu   (albo braku uzyskania dochodu)
  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej

1Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Biura POZnań*Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00, pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub w drodze zapytania przesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej: gn@um.poznan.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Podstawa prawna

Przepis art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:a)      Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,b)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,c)      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,d)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,e)      Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:a)      dostępu do swoich danych osobowych,b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,c)      żądania usunięcia danych, gdy:-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:-        osoby te kwestionują prawidłowość danych,-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,-        Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administrator

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja pod kątem obostrzeń pandemicznych (Aktualizacja) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-10 13:04