dokonanie zmian osobowych/adresowych w bazie użytkowników wieczytych/dzierżawców

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

 Załączniki w przypadku dzierżawy/najmu :

  1. Odpis aktu małżeństwa lub inny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zmianę nazwiska.
  2. Potwierdzenie z Urzędu o zmianie adresu zameldowania
  3. W przypadku osób prawnych wypis z KRS  i pełnomocnictwo do działania w imieniu np. spółki, jeżeli nie wynika z wypisu z KRS.      

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział G ospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydzierżawiający/wynajmujący wprowadza zmianę do umowy i informuje o powyższym dzierżawce /najemcę.

Organ dokonuje aktualizacji danych. Informacja nie jest przesyłana do wnioskodawcy.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 u st. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:

a)      Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c)      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

d)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e)      Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Adminis tratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-        osoby te kwestionują prawidłowość danych,

-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

-        Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: Korekta nazwy sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 09:49