nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garaże m oraz własności garażu wybudowanego z własnych środków finansowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Termin składania wniosków o nabycie praw a użytkowania wieczystego gruntu pod garażem oraz własności garażu upłynął z dniem 31.12.2000r. Wnioski złożone po ustawowym terminie nie będą rozpatrywane (roszczenie wygasło).

Załączniki do spraw prowadzonych na wnioski złożone do dnia 31.12.2000r.:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę garażu wraz załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część decyzji,
 • mapa z naniesioną lokalizacją garażu,
 • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na której zlokalizowany jest garaż,
 • umowy dzierżawy lub najmu garażu,
 • dokumenty potwierdzające wybudowanie garażu ze środków własnych; w przypadku ich braku stosowne oświadczenie,
 • dowód potwierdzający, że wnioskodawca jest następcą prawnym osoby, która garaż ten wybudowała.

Dowodami potwierdzającymi następstwo prawne mogą być:

 • umowa kupna-sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa darowizny nakładów poniesionych na budowę garażu,
 • postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział G ospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Biura POZnań*Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00, pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub w drodze zapytania przesłanego na skrzynkę p oczty elektronicznej: gn@um.poznan.pl.

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Stwierdzenie, iż wnioskodawca spełnił przewidziane ustawą warunki do nabycia gruntu i garażu skutkuje podpisaniem protokołu uzgodnień między stronami, a następnie ma miejsce zawarcie umowy w form ie aktu notarialnego, mocą której, na rzecz nabywcy ustanawia się użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem i przenosi własność garażu.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje terminu wiążącego dla rozpatrzenia wniosku i jego ostatecznego załatwienia.

Podstawa prawna

Art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459).

Tryb odwoławczy

W razie odmowy realizacji roszczenia wnioskodawca może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.

Inne informacje

 1. Warunkiem oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności garażu jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
  • wybudowanie garażu nastąpiło na gruncie gminy lub Skarbu Państwa przed dniem 05.12.1990 r.,
  • budowa miała miejsce na podstawie pozwolenia na budowę i zgodnie z nim,
  • garaż wzniesiono ze środków własnych,
  • osoba, która wybudowała garaż lub jej następca prawny nadal użytkuje garaż na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
 2. Udokumentowanie ww. przesłanek leży po stronie wnioskodawców.
 3. Nabycie garażu wybudowanego przed dniem 5.12.1990r. na własność, na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją czasową, jest uzależnione od zgodności tej lokalizacji z ustaleniami planu miejscowego, obowiązującego w dniu zgłoszenia żądania.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja pod kątem obostrzeń pandemicznych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 09:37