nabycie własności lub użytkowania wieczystego, części nieruchomości tzw. maski budowlanej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nabycie własności lub użytkowania wieczystego, części nieruchomości tzw. maski budowlanej.

Załączniki:

  • mapa nieaktualizowana z zaznaczeniem wnioskowanego terenu.

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości na własność bądź oddawanych w użytkowanie wieczyste mają charakter spraw cywilnoprawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  3. Uchwała Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LXIV/889/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XVII/195/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XIX/250/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r., uchwałą Nr XL/605/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr L/776/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r.)
  4. Zarządzenie Nr 126/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia  27 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad realizacji art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Inne informacje

Wnioski są rozpatrywane w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta Poznania sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykazy, o których mowa powyżej, podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.
Ponadto informacja o zamieszczeniu tych wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Wpłacać należy odpowiednio:

1) należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373

2) należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu przelewów elektronicznych oraz przy korzystaniu z tzw. zleceń stałych.

Jednocześnie przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania powołując się na numer sprawy.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:
    a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
    b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
    c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
    d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    e) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja pod kątem obostrzeń pandemicznych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 09:37