nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Mapa poglądowa terenu (dokument nieobowiązkowy)

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział G ospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości poprzez sprzedaż bądź oddawanie w użytkowanie wieczyste mają charakter spraw cywilnoprawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

Podstawa prawna

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Inne informacje

Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta Poznania sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykazy, o których mowa powyżej, podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 2 0, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.
Ponadto informacja o zamieszczeniu tych wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co na jmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta, plac Kolegiacki 17 (hol) i w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, X II i XIII piętro, na stronie internetowej "Biuletynu Informacji Publicznej" (www.bip.um.poznan.pl) oraz zamieszcza się w prasie wyciąg z ogłoszenia:

  • co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro i niższa niż 100.000 euro - w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego poł ożona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
  • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej,
  • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia osobę ustaloną w wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości - w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu - o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wiec zyste nieruchomości.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:
    a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami,
    b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
    c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
    d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    e) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących a rchiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
     c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do c elów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danyc h Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja pod kątem obostrzeń pandemicznych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 09:45