przekazywanie osiedlom do korzystania mienia komunalnego - na wniosek organu uchwałodawczego osiedla

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Wniosek organu uchwałodawczego Osiedla o przekazanie do zarządzania i korzystania mienia komunalnego niezbędnego do realizacji jego zadań.

Do wniosku należy dołączyć:

  • uchwałę Rady Osiedla, dotyczącą woli przejęcia mienia miasta Poznania, zawierającą oznaczenie mienia (poprzez wskazanie położenia nieruchomości oraz oznaczeń ewidencyjnych nieruchomości - obręb, arkusz mapy, numer działki/ działek) oraz zadań, którym mienie to ma służyć,
  • projekt zagospodarowania nieruchomości,
  • informację na temat zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji i bieżące utrzymanie nieruchomości,
  • informację o nr tel. wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, za pośrednictwem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, pok. 108 A (sekretariat), tel. 61 878 41 38.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, po zasięgnięciu opinii innych wydziałów bądź miejskich jednostek organizacyjnych, w przypadku braku przeciwwskazań, przygotowuje stosowny projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania. Przekazanie mienia, po podpisaniu zarządzenia przez Prezydenta, następuje z dniem protokolarnego przekazania mienia na rzecz osiedla, które jest reprezentowane przez przewodniczącego zarządu osiedla

Podstawa prawna

  • art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • § 41 Statutu Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez Kierownika Oddziału ds. Zarządzania, pok. 1313 tel. 61 878 4546 lub przez osoby na stanowisku ds. zarządzania, pok. 1305 tel. 61 878 5105.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja pod kątem obostrzeń pandemicznych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 09:38