przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

  • wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne pod nw. adresem)- prosimy wypełniać niebieskim długopisem;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Biura POZnań*Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00, pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub w drodze zapytania przesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej: gn@um.poznan.pl.

Opłaty

Opłata skarbowa:

W postępowaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użtykowania wieczystego w prawo własności opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

  • za wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10,00 zł
  • za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich)
  • za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł za każdą stronę

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 numer:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przypadku gruntów komunalnych lub Wojewody Wielkopolskiego w przypadku gruntów Skarbu Państwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Inne informacje

Przekształcenie przysługuje:

  • osobom fizycznym, a także ich następcom prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) były użytkownikami wieczystymi nieruchomości: niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, nieruchomości rolnych;
  • osobom fizycznym a także ich następcom prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) były użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe (tylko w przypadku złożenia wniosku o przekształcenie do dnia 31.12.2018 r.);
  • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym (tylko w przypadku złożenia wniosku o przekształcenie do dnia 31.12.2018 r.);
  • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym (w przypadku budynków mieszkalnych tylko w przypadku złożenia wniosku o przekształcenie do dnia 31.12.2018 r.).

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 2 ustawy) "Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 kc stosuje się odpowiednio." Art. 199 kc stanowi, że " Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli." Nie ma więc możliwości wydawania odrębnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych udziałów. Przekształceniu w prawo własności podlega użytkowanie wieczyste jako całość, nigdy zaś pojedynczy udział w prawie użytkowania wieczystego z pominięciem pozostałych udziałów w tym prawie.

Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.

Organ w toku postępowania, powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w celu sporządzenia operatu szacunkowego i ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie. Oznacza to, iż ustalenie wysokości opłaty za przekształcenie będzie możliwe dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:
    a) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
    b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
    c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    d) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zyber
Data wytworzenia informacji: 2023-04-28 00:00
Opis zmian: Uaktualnienie danych i dziennika ustaw (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Borowski
Data i godzina publikacji: 2023-04-28 13:28