! Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

  • wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne pod nw. adresem) - prosimy wypełniać niebieskim długopisem;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Biura POZnań*Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00, pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub w drodze zapytania przesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej: gn@um.poznan.pl.

Opłaty

Uwaga w sekcji formularze do pobrania - szczegłowa infromacja na temat zasad i kosztów wydania zaświadczenia  (na wniosek - płatne - koszt 50,00 zł, z urzędu bezpłatnie).

Opłata skarbowa:

W postępowaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

  • za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 50,00 zł,
  • za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich),
  • za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł za każdą stronę.

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 numer:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia; terminy załatwienia sprawy określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 904).

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjne j.

Inne informacje

Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.

Przez grunty zabudowane należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1)      mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2)      mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3)      o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:

1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);

2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:

a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,

b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:

- art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),

- innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:

a)      Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

b)      Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

c)      Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

d)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e)      Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-        osoby te kwestionują prawidłowość danych,

-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

-        Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zyber
Data wytworzenia informacji: 2023-09-14 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Borowski
Data i godzina publikacji: 2023-09-14 07:19