przesunięcie terminu płatności

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Biura POZnań*Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00, pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub w drodze zapytania przesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej: gn@um.poznan.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa ma charakter cywilnoprawny i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania. Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Podstawa prawna

Przepis art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie
    i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:

a)      Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c)      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

d)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e)      Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-        osoby te kwestionują prawidłowość danych,

-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

-        Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: Korekta nazwy sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 09:49