sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Druki wniosku otrzymać można w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych przy ul. Matejki 57, Poznań.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, tel. 61 869-48-08, 61 869-48-07, 61 869-48-00

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotowuje właściwe dokumenty niezbędne do dalszej realizacji. Występuje do właściwego Biura Obsługi Mieszkańców w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy w celu sporządzenia danych techniczno-użytkowych budynku i lokalu oraz do Wydziału Urbanistyki i Architektury w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Następnie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przekazuje do tut. Wydziału wniosek w celu uruchomienia dalszej procedury, mającej na celu sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz wnioskodawcy.

Po otrzymaniu wniosku tut. Wydział zleca rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyceny przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Następnie wyceniany lokal zostaje umieszczony na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Po wydaniu zarządzenia przez Prezydenta Poznania do nabywcy kierowane jest zawiadomienie o warunkach i terminie obowiązywania ceny. Po otrzymaniu odpowiedzi przygotowany jest protokół uzgodnień, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  3. Uchwała Nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych
  4. Uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Inne informacje

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej przysługuje wszystkim najemcom lokali legitymującym się ważnym tytułem prawnym do lokalu.

Należności należy wpłacać odpowiednio:

1) należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373

2) należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.                

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381

Jednocześnie przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania powołując się na numer sprawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta Poznania
tj. poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30 za pośrednictwem Biura Informacji Teleinformatycznej pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:
    a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
    b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
    c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
    d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    e) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Opis zmian: dodanie do kategorii (Aktualizacja)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2018-06-07 13:53