Udostępnianie nieruchomości komunalnych pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnej lub Skarbu Państwa pod budowę i/lub lokalizację urządzeń przesyłowych lub w celu wykonania konserwacji, przeglądu, kontroli, remontu, modernizacji, przebudowy, wymiany, usunięcia awarii istniejących urządzeń przesyłowych, wykonania usunięcia drzew i krzewów kolidujących z urządzeniami przesyłowymi, wykonania usunięcia lub unieczynnienia istniejących urządzeń przesyłowych

2. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu / służebności gruntowej w związku z lokalizacją urządzeń przesyłowych na nieruchomości komunalnej lub Skarbu Państwa

Stosowne załączniki do wniosków 1 i 2 opisane są na wzorach niniejszych dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów

pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

-           do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

-           za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

-           osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00-16:00. od wtorku do piątku - 08:00-15:00,1 piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Szczegółowe informacje dotyczące procedury udostępniania nieruchomości znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 722/2021/P z dnia 14.09.2021r. w sprawie udostępniania nieruchomości komunalnych pod budowę i lokalizacje urządzeń przesyłowych

Obowiązujące przepisy nie przewidują więżących terminów załatwienia wniosku.

Podstawa prawna

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, uchwała Rady Miasta Poznania nr LXI/840/V/2009 z dnia 13.10.2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 722/2021/P z dnia 14.09.2021r. w sprawie udostępniania nieruchomości komunalnych pod budowę i lokalizacje urządzeń przesyłowych.

Tryb odwoławczy

Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów najmu/ służebności przesyłu/ służebności gruntowych nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

Inne informacje

W przypadku nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa - Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Wykazy, o których mowa powyżej, podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul Gronowa 20 (XII piętro) oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Ponadto informacja o zamieszczeniu tych wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Należności należy wpłacać odpowiednio:

1) należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP SA

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373.

2) należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Skarb Państwa

PKO BP SA

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17. 61-841 Poznań.

2.         Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

5.         Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie

i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa, wynikającego z poniższych przepisów prawa:

a)         Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b)         Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c)         Ustawy z dnia 25 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

d)         Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4.         Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.         Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)         dostępu do swoich danych osobowych,

b)         żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)         żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)         żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.         Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

8.         Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.         Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-05-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja pod kątem obostrzeń pandemicznych (Aktualizacja) - korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-05-27 11:47