wydzierżawianie nieruchomości komunalnych lub Skarbu Państwa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości komunalnej lub Skarbu Państwa, a w przypadku gdy nieruchomość, której wydzierżawieniem/wynajęciem zainteresowany jest wnioskodawca, umieszczona jest na wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania należy wskazać numer oraz pozycję wykazu.

Załączniki:

  • Wypis z rejestru gruntów.
  • Mapa zasadnicza (nieaktualizowana) -2 egz., na jednym z nich zaznaczyć teren, którego wydzierżawieniem/wynajęciem jest się zainteresowanym

Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych UMP.

Nieruchomości oddane w dzierżawę/najem na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymagają umieszczenia na wykazie.

2. Wniosek o wydzierżawienie/wynajęcie nieruchomości pod budowę urządzeń przesyłowych (niezbędne jest wskazanie we wniosku powierzchni gruntu, który zostanie zajęty pod planowaną inwestycję na poszczególnych działkach, określenie przewidywanego okresu zajęcia gruntu).

Załączniki:

  • 2 egz. mapy zasadniczej (z wkreślonym przebiegiem projektowanego urządzenia przesyłowego),
  • 1 egz. wypisu z rejestru gruntów,
  • upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu Inwestora przed jednostkami samorządu terytorialnego,
  • ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji wraz z załącznikiem, jeśli jest wymagana przepisami prawa,
  • odpis protokołu z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem,
  • warunki techniczne podłączenia do sieci.

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- skan wniosku lub zdjęcie na adres mailowy: gn@um.poznan.pl

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje zawarcie umowy dzierżawy/najmu. Jeśli o wydzierżawienie tego samego terenu ubiega się wiele osób, pod warunkiem, że nie zachodzi przesłanka do wydzierżawienia/najmu w trybie bezprztargowym wyłącznie na rzecz wnioskodawcy, dzierżawcę/najmcę wyłania się w drodze konkursu na wysokość stawki czynszu. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwała kompetencyjna Rady Miasta Poznania nr LXI/840/V/2009 z dnia 13.10.2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.W przypadku wydzierżawiania gruntów komunalnych na czas oznaczony do 3 lat - zasady i wysokość stawek czynszu dzierżawnego określa: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 724/2021/P z dnia 14 września 2021r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości komunalnych ze zm.

Tryb odwoławczy

Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

Inne informacje

W przypadku nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa - Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości  wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

  • Urzędzie Miasta Poznania - plac Kolegiacki 17
  • Sala Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20.

Wykazy, o których mowa powyżej, podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa jest ponadto umieszczany na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto informacja o zamieszczeniu tych wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Należności należy wpłacać odpowiednio:

1) na rachunek indywidulany dzierżawcy/najemcy

2) w przypadku braku rachunku indywidualnego należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373

3) w przypadku braku rachunku indywidualnego należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.                

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie
i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:
a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
    dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
    osoby te kwestionują prawidłowość danych,
    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szukalska
Data wytworzenia informacji: 2024-04-19 00:00
Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2024-04-12 15:30