Petycja - złożenie petycji do Prezydenta Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Organizacyjny

Wymagane dokumenty

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję można złożyć pisemnie:

Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu oraz telefonicznie.

Opłaty

Złożenie petycji jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Odwzorowanie cyfrowe petycji wniesionej do Prezydenta Miasta Poznania oraz informację zawierającą: temat petycji, datę złożenia, imię i nazwisko wnoszącego albo nazwę podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana, zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Poznania. W przypadku braku zgody wnoszącego petycję na ujawnienie jego danych osobowych, dane te są anonimizowane i nie są umieszczane w BIP.

Informacja w BIP jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Prezydent Miasta Poznania może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycje wielokrotne).

W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.

Prezydent zawiadamia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Prezydent ogłasza sposób jej załatwienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania. Ogłoszenie w BIP zastępuje zawiadomienie.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Prezydent Miasta Poznania załatwia petycję w ramach swojego zakresu zadań. Jeżeli nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Podstawa prawna

Inne informacje

Rejestr petycji do Prezydenta Miasta Poznania

Jakie informacje powinna zawierać petycja:

Petycja składana w swoim imieniu:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
 • oznaczenie  organu, do którego składana jest petycja,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis. 

Jeśli petycja składana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Może być także podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Petycja składana przez grupę podmiotów:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres  do korespondencji
 • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składana jest petycja,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję. 

Petycja składana w czyimś imieniu zawiera dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja
 • potwierdzenie zgody podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę należy dołączyć do petycji. W przypadku braku potwierdzenia, petycja nie będzie rozpatrzona.. 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania danych osobowych  wnoszącego petycję lub danych osobowych podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana. 

Jeżeli petycja złożona w imieniu własnym nie będzie zawierała imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji składającego, to pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli petycja złożona w imieniu grupy podmiotów nie będzie zawierała oznaczenia każdego z ww. grupy podmiotów, oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów, adresu zamieszkania (siedziby) każdego z ww. grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji, to pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli  petycja:

 • nie będzie spełniać wymogów co do formy jej złożenia,
 • nie będzie zawierać oznaczenia  podmiotu, do którego jest składana,
 • nie będzie z niej wynikać, czego dotyczy, 
 • imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,to w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji adresat petycji zwróci się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści petycji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli  braki nie zostaną usunięte lub nie zostaną złożone wyjaśnienia co do treści petycji w ww. terminie, to petycja pozostanie bez rozpatrzenia.

Aby uniknąć błędów, można skorzystać z wzoru petycji.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, którym jest rozpatrzenie petycji wniesionej do Prezydenta Miasta Poznania.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

    a) dostępu do swoich danych osobowych,

    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

    c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia petycji.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: korekta tytułu sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-11-23 08:31