Opłata za gospodarowanie odpadami

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

Od 1 stycznia 2022 roku Miasto Poznań prowadzi wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami. Są one realizowane w Wydziale Gospodarki Komunalnej oraz w Wydziale Podatków i Opłat.

Wypełnij deklaracje:

Miejsce złożenia dokumentów

-          w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania w lokalizacji przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu,

-          korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-481 Poznań,

-          elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP,

-          w Oddziale Obsługi Klienta, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu - tel. 61 878 1537, czynny w poniedziałek w godz. 7:30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. 61 646 33 44, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-20:00.

Uruchomiliśmy wirtualną urzędniczkę, która cyklicznie przypomina o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzwoniąc lub wysyłając SMS.

Opłaty

Otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

Nie otrzymałeś rachunku przed terminem płatności, wpłać na ogólny rachunek:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

z dokładnym opisem tytułu wpłaty, tj. wpisz imię, nazwisko i nr PESEL lub nazwę firmy i NIP podatnika oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady.

Kolejną wpłatę dokonaj już na indywidualny rachunek.

Wpłacaj:

 • poprzez bezpłatną usługę ePłatności w aplikacji i serwisie mObywatel 2.0 (usługa pozwala sprawdzić zaległe zobowiązania i zapłacić tylko bieżące należności)
 • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Termin i sposób załatwienia

Płać:

 • kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,
 • co miesiąc bez wezwania,
 • z góry do 15 każdego miesiąca,
 • do 15 czerwca danego roku opłatę ryczałtową.

Jeżeli złożyłeś kilka deklaracji, zrób jeden przelew.

Wpłaty zaksięgujemy chronologicznie na zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, a następnie na zobowiązanie wynikające z poszczególnych deklaracji bez względu na opis.

Niezapłaconą w terminie opłatę wraz z odsetkami ściągniemy w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.);
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297);
 • Uchwała nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 9977);
 • Uchwała nr LXIV/1202/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 4242);
 • Uchwała nr XLVI/817/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4191);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwaszczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2018 r., poz. 974);
 • Uchwała Nr LXIV/1201/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz.4241);
 • Uchwała nr XLVI/816/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4190);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1546).

Inne informacje

Wpłacaj:
- przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
- bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).
Informacje dotyczące księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskasz za pośrednictwem:

 1. maila: bokpodatki@um.poznan.pl
 2. Biura Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44 w godzinach pracy od pon. do pt. 7:30-20:00
 3. osobiście w Punktach Obsługi Klienta - wyłącznie po uprzedniej rezerwacji - w lokalizacji:
 • ul. 28 Czerwca 1956 nr 404 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia pobiera się w kwocie 17 zł za potwierdzenie jednej okoliczności lub jednego faktu urzędowego czy jednego stanu prawnego. W przypadku potwierdzenia na jednym dokumencie więcej niż jednego faktu, stanu prawnego czy urzędowych faktów należna opłata uzależniona będzie od ich ilości (dla przykładu jeżeli wydajemy zaświadczenie, że w lokalu nr 1 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wynosi 17 zł, natomiast w sytuacji gdy na jednym dokumencie wydamy zaświadczenie, że w lokalu nr 1, 2, 3, 5, 10, 15 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wyniesie 102 zł (6 x 17 zł)).
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń lub zwolnień z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Do najczęściej występujących zwolnień należą:
1.        złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,
2.        złożenie pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów.
Ponadto pragniemy także przypomnieć, że od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa. Urząd Miasta Poznania nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:
-        bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,
-        gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.
Rachunek właściwy dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej nie uległ zmianie - PKO BP S.A nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Milena Szeflińska
Data wytworzenia informacji: 2024-03-14 00:00
Opis zmian: dodano informacje (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2024-03-14 14:01