Ulgi w spłacie należności publicznoprawnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem, wskazującym na wystąpienie przesłanek ustawowych

(wzory wniosków, oświadczeń/ formularzy/ informacji znajdują się w zakładce "Formularze do druku"),

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (w kwocie 10 zł) - dotyczy ulgi w spłacie kosztów upomnienia,
 • pozostałe dokumenty: kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku

Osoby Fizyczne:

- Oświadczenie o sytuacji osoby fizycznej,

- Oświadczenie ORD-HZ,

- kserokopie zeznań podatkowych - za ostatnie 3 lata,

- kserokopie dokumentów obrazujących sytuację finansową Zobowiązanego (np.: osiągane dochody, ponoszone wydatki, posiadane zadłużenie wobec innych wierzycieli, itp.),

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających obecne położenie Zobowiązanego mające istotny wpływ na zasadność udzielenia ulgi (np. stan zdrowia, niepełnosprawność i niemożność podjęcia pracy, itd.).

Osoby Prawne:

- bilans oraz rachunek zysków i strat - za 3 ostatnie lata i ostatni kwartał/okres rozliczeniowy br.,

- sprawozdania finansowe - za 3 ostatnie lata,

- sprawozdanie F-01 - za ostatni kwartał,

- rachunek przepływów pieniężnych,

- opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym - za ostatni rok obrotowy,

- deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia - za ostatni rok i  kwartał/okres rozliczeniowy br.,

- rozliczenia finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe (dochody i wydatki),

- zestawienia zobowiązań i należności za ostatni kwartał br.

Osoby Fizyczne/Prawne prowadzące działalność gospodarczą - dokumenty dodatkowo obowiązujące:

- oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej pomocy publicznej, tj.:

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

- zaświadczenia/oświadczenie o otrzymanej/braku pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach),

- Formularz informacji (na wzorze określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów), tj.:

"Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543),

lub "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym" (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543),

albo "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz. 810 - dot. pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

- Oświadczenie o braku naruszeń,

- Oświadczenie o sytuacji przedsiębiorcy,

- Informacja o prowadzonej działalności.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania w lokalizacji przy ul. Słowackiego 22,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 33 44 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00).

Opłaty

 • Opłata skarbowa od decyzji dot. ulgi w spłacie kosztów upomnienia wynosi 10 zł. Należy ją uregulować z chwilą złożenia wniosku o udzielenie ulgi, a dowód zapłaty dołączyć do podania.
 • Jeżeli w wyznaczonym terminie opłata skarbowa od decyzji dot. ulgi w spłacie kosztów upomnienia nie zostanie uiszczona, podanie podlega zwrotowi.
 • Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe dot. ulg w spłacie kosztów egzekucyjnych, kary porządkowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa/ prokury, podlega opłacie skarbowej wynoszącej 17 zł.

Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej za złożenie ww. dokumentu/jego odpis, wypis lub kopię. Do najczęściej występujących zwolnień należą:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,

- złożenie pełnomocnictwa (potwierdzonego notarialnie lub przez uprawniony organ) upoważniającego tylko do odbioru dokumentów.

Od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa. Urząd Miasta Poznania nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:

- bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,

- gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.

 • Aktualny rachunek dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej: PKO BP S.A nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Termin i sposób załatwienia

 • Decyzja/postanowienie,
 • 1 miesiąc,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż 2 miesiące.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity -  Dz.U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) - dot. ulg w spłacie kosztów upomnienia, odroczenia spłaty kosztów egzekucyjnych,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity -  Dz.U. z 2022, poz. 479) - dot. umorzenia/ rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) - dot. ulg w spłacie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, ze zm.) - dot. ulg w spłacie kary porządkowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 743).

Tryb odwoławczy

Od decyzji/postanowienia wydanej/go w pierwszej instancji służy stronie odwołanie/zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14/7 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Ulgi w spłacie dotyczą następujących należności publicznoprawnych:

 • koszty upomnienia,
 • koszty egzekucyjne,
 • kara porządkowa,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Katalog ulg w spłacie należności publicznoprawnych:

 • odroczenie terminu płatności/spłaty należności,
 • rozłożenie na raty zapłaty/płatności należności,
 • umorzenie należności - w całości lub w części.

Uwagi:

 • Żądanie umorzenia należności Zobowiązany może wnieść wyłącznie wtedy, gdy na dzień złożenia wniosku istnieje zaległa należność (czyli po jej terminie płatności).
 • W dacie złożenia podania o ulgę nie może również dojść do wygaśnięcia należności (np. poprzez zapłatę).

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Mielczarek
Data wytworzenia informacji: 2023-10-13 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Mielczarek
Data i godzina publikacji: 2023-10-13 14:25