Informacja dla cudzoziemców (dotyczy wydania Profilu Kandydata na Kierowcę lub wymiany posiadanego prawa jazdy)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

W zakresie Profilu Kandydata na Kierowcę prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

W zakresie wymiany posiadanego prawa jazdy obsługa odbywa się BEZ UMÓWIENIA.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • prawo jazdy wraz z kserokopią;
 • karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy;
 • dokument potwierdzający pobyt w Poznaniu;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku osób ubiegających się po raz pierwszy o uprawnienie lub w w przypadku przedłużenia ważności dokumentu);
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E) - jeśli jest wymagane;
 • dowód opłaty.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły. Tłumaczenie prawa jazdy musi stanowić integralną całość z kopią. Nie wymaga się tłumaczenia prawa jazdy wydanego w UE.

Uwaga! Przy wymianie prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencji o Ruchu Drogowym podpisanej w Genewie w 1949r. i w Wiedniu w 1968r., lub niezgodnego z wymaganym wzorem musisz uzyskać pozytywny wynik egzaminu teoretycznego - w tym przypadku wymagane jest wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę. Jeśli nie wiesz, czy Twój dokument spełnia wymagania Konwencji, skontaktuj się z nami.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Prawo jazdy, zamówione w formie elektronicznej, możesz odebrać tylko w naszej lokalizacji
przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Opłaty

Za wymianę prawa jazdy musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wymiana prawa jazdy - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz imię i nazwisko;
 • gotówką   (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

wymiana prawa jazdy - 100,00 zł;

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć osobiście. Na nowy dokument będziesz czekać do kilkunastu dni od dnia złożenia wniosku. W tym czasie będzie przygotowywane dla Ciebie prawo jazdy. O tym, że prawo jazdy jest do odbioru powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.info-car.pl. Po nowe prawo jazdy przyjdź z ważną kartą pobytu lub paszportem z wizą oraz w przypadku wymiany zagranicznego prawa jazdy z poprzednim prawem jazdy.

Podstawa prawna

 • ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skargę złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani / Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Kierowców,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający prawa jazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17,61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. uprawnień do kierowania pojazdami, wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Foltyn Jadwiga
Data wytworzenia informacji: 2024-05-31 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści Wymagane dokumenty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2024-05-31 10:47