Kontrola instytucji obowiązanych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

W dniu 13.07.2018 r. weszła w życie ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza nowy katalog "instytucji obowiązanych", na których ciąży obowiązek podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (tutaj uzyskasz informacje o powinnościach instytucji obowiązanych). 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 20-22 ww. ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

  1. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza informacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  2. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  3. podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

WERYFIKACJA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI - CZY TWOJA ORGANIZACJA JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ?

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Prezydent Miasta Poznania, wzywa nadzorowane organizacje do udzielenia wyjaśnień:

  1. czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
  2. czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe)?

Odpowiedź w formie pisemnych wyjaśnień (tu możesz pobrać wzór odpowiedzi) podpisaną przez osobę (-y) umocowaną (-e) do reprezentowania stowarzyszenia zgodnie z zapisami statutu, należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

KONTROLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Jeżeli na któreś z powyższych pytań organizacja odpowiedziała twierdząco tzn. że jest instytucją obowiązaną i zostanie poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy w ramach sprawowanego nadzoru kontrolę sprawują na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń oraz na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.

Tutaj dowiesz się jak wygląda procedura kontroli prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pokój nr 96 lub skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

Do czasu unormowania sytuacji epidemicznej zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny - skontaktuj się z nami za pośrednictwem POZnan*KONTAKT tel. 61 646 33 44.

Podstawa prawna

Inne informacje

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.

Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znajdziesz tutaj:
https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif.

W związku z wejściem w życie w dniu 13.07.2018 r. ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniony został przez GIIF kurs e-learningowy pt. "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu". Kurs znajduje się na stronie: http://kursy.tomorrow.pro.

Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są również dostępne pod adresem:
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film
[ŹRÓDŁO: Portal Organizacji Pozarządowych - ngo.pl]

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach oraz ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którym jest nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2021-02-12
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2021-02-12 12:49