Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) /Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Opis sprawy w języku migowym 

Przejdź do opisu sprawy w języku migowym

Wymagane dokumenty

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu będziesz mógł rozpocząć szkolenie oraz przystąpić do egzaminu.

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Aby otrzymać PKK musisz przyjść do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • prawo jazdy wraz z kserokopią (w przypadku, gdy posiadasz już prawo jazdy);
 • dowód osobisty lub paszport, (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego wystarczy legitymacja szkolna);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E;
 • pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego - jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T;
 • zagraniczne prawo jazdy wraz kserokopią (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • w przypadku cudzoziemca: karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni;

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły (tłumaczenie prawa jazdy musi stanowić integralną całość z kopią).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Jeśli od czasu uzyskania PKK do czasu odbioru gotowego dokumentu prawa jazdy nie zmieniły się Twoje dane, to przy odbiorze prawa jazdy nie musisz już wypełniać żadnych wniosków, ani dostarczać badań lekarskich.

Opłaty

Utworzenie profilu PKK jest bezpłatne.

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł;

Możesz to zrobić:

 • osobiście w Urzędzie;
 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;
 • gotówką (Agencja finansowa na parterze);
 • przez serwis Info-Car - www.info-car.pl (potwierdzenie płatności Info-Car zawiera kod QR),
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania:
  • na rachunek: 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.),
  • w tytule przelewu wpisz imię i nazwisko oraz numer PESEL;
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji przy ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku zostaje wygenerowany indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 •  wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (w przypadku zatrzymanego prawo jazdy lub przywrócenia uprawnień),
 • posiadania uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów i ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń.

Po zdanym egzaminie w WORD, wnieś opłatę za prawo jazdy 100,00 zł i dostarcz ją:

 • osobiście do wybranego miejsca obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, informując gdzie chciałbyś odebrać gotowy dokument,
 • drogą elektroniczną na adres souk@um.poznan.pl, informując o miejscu odbioru dokumentu.

Ważne!

Dostarczenie potwierdzenia płatności do Urzędu Miasta Poznania jest warunkiem wysłania zamówienia na wyprodukowanie prawa jazdy.

Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w  PWPW.

Potwierdzenie płatności możesz przesłać jako załącznik na adres:

 • e-mail: souk@um.poznan.pl
 • w treści maila: imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę egzaminu państwowego.

Jeśli podałeś na wniosku nr telefonu lub e-mail otrzymasz informację o gotowości do odbioru prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydanie PKK/ wydania prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani / Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Kierowców,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. uprawnień do kierowania pojazdami, wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Opis sprawy w języku migowym

BIP - Wydanie prawa jazdy

Opis procedury

Czas trwania: 06:50

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Foltyn Jadwiga
Data wytworzenia informacji: 2023-10-25 00:00
Opis zmian: Aktualizacja sakcji: Informacje o płacie oraz Termin i sposób załatwienia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-10-25 14:27