Elektroniczny wniosek z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Proces wydania uprawnień do kierowania pojazdami drogą elektroniczną jest skomplikowany (wynika to z obowiązujących przepisów prawa).
Pomimo wypełnienia elektronicznego wniosku, nie unikniesz wizyty w urzędzie w celu przedstawienia oryginałów dokumentów.
Zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy.

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Przy opisach spraw realizowanych z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  znajdują się szczegółowe informacje m.in. odnośnie: wymaganych dokumentów, wysokości opłat numeru konta, na które należy dokonać wpłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek elektroniczny z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Termin i sposób załatwienia

 • Proces wypełnienia wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".
 • Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu PDF
  • zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:
   • przestrzeń barw: greyscale lub RGB
   • rozdzielczość skanu w pikselach (szer. x wys.): max 2500 x 3500 pikseli
   • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 • Do wniosku kierowca dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat oraz zdjęcie wykonane techniką cyfrową.
 • W przypadku złożenia przez kierowcę wniosku drogą elektroniczną, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów, dowodu opłat, zdjęcia organ wydający uprawnienia informuje drogą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną, co skutkuje koniecznością ponownego wypełnienia i przesłania wniosku.
 • Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:
  • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
  • oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.
 • Po otrzymaniu wyprodukowanego prawa jazdy organ wydający uprawnienia informuje kierowcę sms-em lub e-mailem o możliwości odbioru dokumentu. Dokument odbierzesz wyłącznie osobiście.

UWAGA!!
Z uwagi na złożoność procesu wydania uprawnień do kierowania pojazdami dokonywanego drogą elektroniczną (wynikającą z obowiązujących przepisów prawa) zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy, korzystając z systemu rezerwacji wizyt.

Do odwołania sprawy dotyczące pojazdów i kierowców realizowane są tylko na ul. Gronowej 22a, nie działają filie na ul. Libelta 16/20 i na ul. 28 czerwca 1956r. nr 404. 

Podstawa prawna

 • ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani / Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Kierowców,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. uprawnień do kierowania pojazdami, wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Foltyn Jadwiga
Data wytworzenia informacji: 2022-06-07 00:00
Opis zmian: Aktualizacja łącza do kalendarza (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2022-06-07 09:09