Awaryjne zajęcie pasa drogowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie wystąpienia awarii

Wnioskodawca   (np. gestor sieci) zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych składa do ZDM pismo (fax, mail) z informacją o wystąpieniu awarii i przystąpieniu do jej usuwania podając  następujące dane: nazwę i adres Wnioskodawcy, rodzaj urządzenia, które uległo awarii, miejsce jej wystąpienia (adres, powierzchnia zajętego pasa drogowego z podziałem na elementy), datę  (+ewentualnie godzinę) przystąpienia do usunięcia awarii, przewidywany czas trwania prac, dane firmy wykonującej prace, dane osobowe i kontaktowe do osoby odpowiedzialnej.

2. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu (druk znajduje się w załączeniu do sprawy)

Wnioskodawca zawiadamia Miejskiego Inżyniera Ruchu , Zarząd Dróg Miejskich i Policję o zmianie organizacji ruchu w trybie awaryjnym określonym w par.10 rozp. Ministra Infrastruktury  ws. szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (...)

Do zawiadomienia Wnioskodawca załącza odpowiedni dokument dotyczący oznakowania miejsca awarii zgodny z przepisami prawa.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,  tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09, mail: zdm@zdm.poznan.pl;
 • Urząd Miasta Poznania, Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 15 20-28, fax 61 878 15 29, mail:mir@um.poznan.pl;
 • Komenda Miejska Policji, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań, mail: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 3 Uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.), działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

Aktualne stawki:

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xci-1749-viii-2023-z-dnia-2023-10-24,91985/

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

 • art. 40 ust. 1, 14, 14a, 14b, 15 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.);
 • § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264),
 • § 3 Uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. 775 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 poz.2142 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

 • poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00;
 • wtorek w godzinach 7:30 - 15:00;
 • środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących;
 • czwartek w godzinach 7:30 - 15:00;
 • piątek  w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję/dokumenty w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: I. Woźny, zastępca dyr. ZDM ds. Utrzymania
Data wytworzenia informacji: 2024-03-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-03-27 11:14