Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek z określeniem jakiego typu zjazdu dotyczy (tymczasowy, docelowy).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych z koncepcją zagospodarowania terenu i propozycją lokalizacji zjazdu oraz określeniem jego parametrów technicznych,
 2. charakterystykę obiektu, w tym rodzaj działalności (gospodarcza, mieszkaniowa),
 3. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej inwestycją,
 4. odpowiednio wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 5. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedłożyć dokumenty rejestrowe firmy (KRS, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
 6. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 39 (Stare Miasto), +48 61 647 72 89 (Nowe Miasto), +48 61 647 72 47 (Grunwald), +48 61 647 72 90 (Jeżyce), + 48 61 628 65 78 (Wilda).

Opłaty

Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.). Opłata wynosi:

 1. za wydanie zezwolenia - 82zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym),
 2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

lub w punkcie kasowym Urzędu, zgodnie z umową na obsługę bankową jest to 19 Oddział PKO BP S.A., ul. Za Bramką (budynek Urzędu) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r. poz.1307) oraz uchwałą Nr LIX/795/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009r. Nr. 180.poz. 3038.ze zm.)

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

 • Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264, j.t.);
 • § 2 uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, j.t.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1133 z późn. zmianami.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz.1000 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. W przypadku chęci wykonania zjazdu należy, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wystąpić do ZDM z odrębnym wnioskiem na zajęcie pasa drogowego. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

 • poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00
 • wtorek w godzinach 7:30 - 15:00
 • środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
 • czwartek w godzinach 7:30 - 15:00
 • piątek  w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję/dokumenty w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: I. Woźny, zastępca dyr. ZDM ds. Utrzymania
Data wytworzenia informacji: 2024-03-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-03-27 11:21