Dzierżawa nieruchomości administrowanych przez ZDM pod ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Procedura dzierżawy nieruchomości pod ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów  elektrycznych i hybrydowych jest podzielona na cztery etapy:

I etap:

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych

W tym celu opracowany został  formularz wniosku.

1)     imię i nazwisko, PESEL oraz adres osoby fizycznej albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jej NIP lub KRS, adres siedziby;

2)     dane lokalizacyjne, w której znajduje się minimum 5 stacji wnioskowanych stacji;

oraz obowiązkowe załączniki:

-   plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją oraz zwymiarowanymi elementami stacji dla każdej z wnioskowanych lokalizacji;

-   dokument rejestrowy firmy (CEiDG, KRS, inne)

Uzyskanie pozytywnej opinii lokalizacyjnej jest podstawą do wystąpienia o wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zatwierdzenia oraz przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej w celu wybudowania stacji. W przypadku odrzucenia którejkolwiek lokalizacji Wnioskodawca musi wskazać kolejne, uwzględniając warunek dzierżawy minimum 5 stacji ładowania pojazdów.

II etap:

Uzyskanie wszystkich pozwoleń i uzgodnień  niezbędnych do opracowania projektu technicznego, który musi zawierać:

1)    zagospodarowanie terenu, w tym inwentaryzacja zieleni (o ile występuje);

2)    opis realizacji inwestycji;

3)    wizualizacja stacji ładowania pojazdów;

4)    plan sytuacyjny przygotowany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500;

5)    projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;

6)    uzgodnienie wyglądu stacji z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta;

7)    zgłoszenie do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania;

8)    w zależności od wymogów określonych przepisami prawa - pozwolenia lub zgłoszenia do Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące obszaru objętego ochroną konserwatorską.

III etap - budowa stacji:

W celu przystąpienia do budowy stacji Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu zlokalizowania punktu ładowania  oraz przyłącza zasilającego stację.

IV etap - dzierżawa:

W celu zawarcia umowy dzierżawy Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem zawierającym:

1)     projekt techniczny zaakceptowany przez Zarząd Dróg Miejskich;

2)     dokument poświadczający odbiór Urzędu Dozoru Technicznego.

Na jaki czas zawierana jest umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy zawierana jest na okres 7 lat.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich , ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia stacji ładowania pojazdów pobierana jest opłata miesięczna w wysokości:

1)     30 zł za punkt ładowania;

2)     1,50 zł za m2 stanowiska postojowego;

3)     50 zł za logo firmy.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii lokalizacyjnej następuje w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych opinii i ustaleń termin ten może ulec wydłużeniu, o czym ZDM zawiadamia osobnym pismem.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 61 646 33 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00 lub pod adresem e- mail: zdm@zdm.poznan.pl.

Obowiązek informacyjny

informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Libicki, zastępca dyr. ZDM ds. Przestrzeni Publicznej
Data wytworzenia informacji: 2024-02-01 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-02-01 12:04