Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Część I - Warunki odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu;
  • dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, umowa kupna-sprzedaży, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe);

Pojazd wydawany jest osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, umowie kupna-sprzedaży lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu czasowym.

Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy dokonać na wskazany rachunek bankowy:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań|
nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057
tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia..................../lub w przypadku otzrymania pisma z ZDM należy podać numer sprawy (znajduje się w lewym, górnym rogu pisma z ZDM).

Miejsce złożenia dokumentów

Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

Opłaty

Uchwała Nr XCIV/1812/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz.988 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846);
  • Uchwała Nr XCIV/1812/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

Tryb odwoławczy

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej Miasta Poznania lub Policji. 

Inne informacje

Informacje o odholowaniach pojazdów: 61 646 33 44 (poprzez miejską infolinię - Biuro Poznań Kontakt) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 20.00

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K. Olejniczak dyrektor ZDM
Data wytworzenia informacji: 2024-01-31 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-01-31 08:28