Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. II - dot. pojazdów dla których wydano dyspozycję usunięcia a następnie odstąpiono od ich usunięcia ze wzgl. na ustanie przyczyny

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Miejsce złożenia dokumentów

Organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

Opłaty

Uchwała Nr XCIV/1812/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

Wpłatę kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi należy dokonać na wskazany rachunek bankowy:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17,  61-623 Poznań
nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057
tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia....................
lub w kasie ZDM ul. Wilczak 17, Poznań 61-623 w godz. 10.00 -14.00

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej Miasta Poznania lub Policji. 

Inne informacje

Informacje o odholowaniach pojazdów: 61 646 33 44 (poprzez miejską infolinię - Biuro Poznań Kontakt) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 20.00

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K. Olejniczak dyrektor ZDM
Data wytworzenia informacji: 2024-01-31 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-01-31 08:30