Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

1. nazwę wnioskodawcy, miejsce prowadzonych robót, czas realizacji (od - do), nazwę wykonawcy, nazwisko i podpis projektanta,

2. projekt tymczasowej lub docelowej organizacji ruchu w sześciu egzemplarzach w przypadku dróg publicznych i w dwóch egzemparzach dla dróg wewnętrznych.

Miejsce złożenia dokumentów

W przypadku projektów organizacji ruchu dla dróg publicznych:

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29
mir@um.poznan.pl

W przypadku projektów organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,  tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. + 48 61 647 73 08, fax +48 61 647 72 17

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od złożenia. Projekt zostaje zaopiniowany, odesłany w celu wprowadzenia poprawek lub odrzucony.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem  (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Do projektu powinny być dołączone opinie:

1. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu - dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Wykaz dróg znajduje się w zakładce "Działania ZDM/drogi w administracji ZDM":

https://zdm.poznan.pl/pl/ulice-zdm

Informuje,my, że od 1.01.2015 r. projekty organizacji ruchu zatwierdza Miejski Inżynier Ruchu. (Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29
mir@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: na podstawie maila z Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu z 2023-09-08
Data wytworzenia informacji: 2023-09-08 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2023-09-08 12:47