Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B1 (zakaz ruchu)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek, zgodny ze wzorem, z podaniem adresu posesji, do której wymagany jest dojazd i cel dojazdu na posesję. Do wniosku należy dołączyć:

a. dokument uzasadniający potrzebę, celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku,
b. dokument potwierdzający możliwość postoju poza drogą - jeśli dotyczy (np. umowa najmu miejsca parkingowego)
c. w przypadku wnioskowania o "warunki wjazdu" dla pojazdu o masie większej niż dopuszczają znaki należy postępować zgodnie z opisem sprawy - "Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B5 (zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej większej niż dopuszczają znaki)"

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, tel./fax +48 61 647 72 17, 61 647 73 04

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Okres ten jednak może zostać przedłużony w przypadku konieczności otrzymania dodatkowych opinii lub konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Odbiór Warunków Wjazdu możliwy jest osobiście w siedzibie ZDM w Poznaniu przy ulicy Wilczak 17, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu (nr tel. 61 64 77 217). W dniach:

- poniedziałek, wtorek w godz. 12.00-15.00

- czwartek, piątek w godz. 8.00-11.00

Możliwy jest również samodzielny wydruk Warunków Wjazdu, po wcześniejszym otrzymaniu informacji umożliwiającej wydruk z programu informatycznego ZDM.

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2310);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 r. poz. 1000);
  3. Zarządzenie NR 267/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z 30 marca 2020 roku
  4. Zarządzenie NR 12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z 30 marca 2020 r.

Tryb odwoławczy

Od odmowy wydania "warunków wjazdu" przysługuje odwołanie do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w terminie 14 dni od odebrania odmowy.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Opis zmian: bez zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2020-09-30 14:37