Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B1 (zakaz ruchu)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, z podaniem adresu posesji, do której wymagany jest dojazd i cel dojazdu na posesję. Do wniosku należy dołączyć:

a. dokument uzasadniający potrzebę, celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku,
b. dokument potwierdzający możliwość postoju poza drogą - jeśli dotyczy (np. umowa najmu miejsca parkingowego)
c. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu.
d. w przypadku wnioskowania o "warunki wjazdu" dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, tel./fax +48 61 647 72 17

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia - odbiór warunków wjazdu w siedzibie ZDM w Poznaniu.

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, j.t., ze zm.);
  3. Zarządzenie NR 506/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 lipca 2017r.;
  4. Zarządzenie NR 621/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 września 2017r.;
  5. Zarządzenie NR 132/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2018 r.

Tryb odwoławczy

Od odmowy wydania "warunków wjazdu" przysługuje odwołanie do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w terminie 14 dni od odebrania odmowy.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-22 09:26 - korekta językowa (Aktualizacja)