Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B5 (zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej większej niż dopuszczają znaki)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek (zgodnie ze wzorem) wraz z uzasadnieniem celu podróży np.: realizacja inwestycji budowlanych na terenie miasta (kopia umowy), konieczność zapewnienia dojazdu do bazy transportowej na terenie miasta, zapewnienie przewozu paliw płynnych, świadczenie usług komunalnych, itp.
  2. Oświadczenie (zgodnie ze wzorem).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,
email: zdm@zdm.poznan.pl,
tel. +48 61 646 33 44.

Informacji udziela:
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. +48 61 647 72 17, 61 64 77 304.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Okres ten jednak może zostać przedłużony w przypadku konieczności otrzymania dodatkowych opinii lub konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Odbiór wystawionych Warunków wjazdu:

  • samodzielny wydruk dokumentu wysyłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail,
  • osobiście w siedzibie ZDM w Poznaniu, przy ulicy Wilczak 17, po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu (nr tel. 61 647 72 17).

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2310);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 r. poz. 1000);
  • Zarządzenie NR 13 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z 30 marca 2020 r.

Tryb odwoławczy

Od odmowy wydania Warunków wjazdu przysługuje odwołanie do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w terminie 14 dni od odebrania odmowy.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZDM - Krzysztof Olejniczak
Data wytworzenia informacji: 2023-11-09 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Kaniewska
Data i godzina publikacji: 2023-11-09 12:17