Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek, w którym zawarte są następujące elementy:

 • oznaczenie wnioskodawcy - możliwość podania telefonu kontaktowego,
 • oczekiwania wobec ZDM dot. udostępnienia informacji publicznej,
 • oczekiwania wobec ZDM w zakresie sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek,
 • podpis wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 646 33 44 centrala, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl.

Informacji udziela również specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej, tel. +48 61 647 72 32.

Opłaty

 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej;
 • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba, że mamy do czynienia z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art. 15, Dz.U.2023, poz. 1524, t.j., ze zm).

Termin i sposób załatwienia

 • Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek;
 • Udostępnianie informacji publicznej następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem punktu poniżej;
 • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej ZDM poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przetworzenia danych od wnioskodawcy pobrana zostanie opłata odpowiadająca tym kosztom. ZDM w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.
 • Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie wskazanym we wniosku. ZDM powiadamia wówczas wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnej z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W tym przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie umarza się.
 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz 902, t.j., ze zm.);
 • Ustawa z dnie 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznejgo (Dz.U.2023, poz. 1524, t.j., ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2111, tj., ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych:

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Libicki, zastępca dyr. ZDM ds. Przestrzeni Publicznej
Data wytworzenia informacji: 2024-04-02 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-04-02 11:54