Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek, w którym zawarte są następujące elementy:
- oznaczenie wnioskodawcy - możliwość podania telefonu kontaktowego,
- oczekiwania wobec ZDM dot. udostępnienia informacji publicznej,
- oczekiwania wobec ZDM w zakresie sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek,
- podpis wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 647 72 54,
e-mail:zdm@zdm.poznan.pl

informacja.publiczna@zdm.poznan.pl

Informacji udziela również specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej, tel. +48 61 647 72 32

Opłaty

  • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej,
  • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba, że mamy do czynienia z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art. 15, Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, j.t. ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

- Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek
- Udostępnianie informacji publicznej następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
- Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej ZDM poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przetworzenia danych od wnioskodawcy pobrana zostanie opłata odpowiadająca tym kosztom. ZDM w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie wskazanym we wniosku. ZDM powiadamia wówczas wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnej z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W tym przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie umarza się.
- Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2016 r., poz 1764,j.t.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, j.t.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: T. Libich
Data wytworzenia informacji: 2022-10-26 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-10-26 11:17