Wniosek o wyrażenie zgody lub wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę/przesadzenie drzew/krzewów z pasa drogowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek;
  • rysunek lub mapa z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia/przesadzenia;
  • fotografia wnioskowanych drzew lub krzewów;

oraz

  • *oświadczenie o pokryciu kosztów wycinki roślin oraz wywiązaniu się z wszelkich zobowiązań wynikających decyzji zezwalającej na wycinkę (zob. Załącznik 1);
  • * plan nasadzeń rekompensacyjnych na działce będącej własnością Wnioskodawcy (ew. pisemnej zgody właściciela nieruchomości, na której mają być wykonane nasadzenia rekompensujące)
  • ** kserokopia decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu, wydana przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z projektem zjazdu.

* dot. spraw, gdy wycinka leży w interesie Wnioskodawcy (np.: budowa ogrodzenia i innych oraz budowa/przebudowa zjazdu)
** dot. kolizji zieleni z budową/przebudową zjazdu

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Terenów Zieleni ZDM, tel. +48 61 647 72 64.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie pisma przez ZDM w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Nie dotyczy

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Kaniewska
Data i godzina publikacji: 2018-11-13 14:56