Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach, szkód osobowych oraz w mieniu związanych z utrzymaniem dróg (dla szkód zaistniałych od 1 stycznia 2019 r.)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący szkody należy złożyć na jednym z trzech załączonych obok formularzy tj. dotyczący szkody w pojeździe, mieniu lub osobowej.

Ważne:

  • Do wniosku należy dołączyć zdjęcie lub zilustrować dokładną lokalizację miejsca zdarzenia. Pozwoli to m.in. ocenić czy szkoda miała miejsce w pasie drogowym administrowanym przez ZDM. Przydatne są zdjęcia np. z mapy google, kod Code Plus, współrzędne - nie są niezbędne, ale ułatwią lokalizację zdarzenia i przyczynią się do skrócenia czasu procedowania wniosku w ZDM. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego to po stronie Poszkodowanego leży udowodnienie powstałej szkody.
  • Nie ma potrzeby przesyłania faktur za naprawę, zdjęć prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, informacji o sposobie leczenia - o to poprosi Ubezpieczyciel, który skontaktuje się z Poszkodowanym.
  • Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt w przypadku wątpliwości ze strony ZDM.

Miejsce złożenia dokumentów

pocztą tradycyjną: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań;

osobiście - w siedzibie ZDM, ul. Wilczak 17, tel. 61 820 17 09;

pocztą elektroniczną: zdm@zdm.poznan.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Pełnomocnictwo

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

Informacja, nr konta, formularz https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (...) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Termin i sposób załatwienia

W celu zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego Poszkodowany przesyła wypełniony wniosek dot. szkody w pojeździe/mieniu/osobowej.

ZDM przekazuje wniosek do Ubezpieczyciela, następnie swoje stanowisko.   

W trakcie rozpatrywania wniosku dot. szkody w ZDM, Ubezpieczyciel kontaktuje się z Poszkodowanym celem uzyskania informacji o szkodzie.

Uwaga

ZDM zarządza drogami w granicach administracyjnych miasta Poznania tzn. że jeżeli szkoda powstała na terenie innej gminy to należy tam zwrócić się z wnioskiem.

https://zdm.poznan.pl/pl/ulice-zdm

link do spisu dróg znajdujących się w administracji m. Poznania wraz z kategorią.

Od 01.04.2021r. infrastruktura związana z kanalizacją deszczową znajduje się w administracji Aquanet- wszelkie szkody związane z włazami należy kierować do Aquanet SA

ZDM nie zarządza studniami telekomunikacyjnymi- szkody należy zgłaszać do operatora.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 t.j.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)

Tryb odwoławczy

Jeżeli osoba uprawniona nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela ZDM, może złożyć do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Strona niezadowolona z ustaleń TUiR "WARTA" S.A., może również dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sądem właściwym dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej, powództwo można wytoczyć przed sądem właściwym według przepisów
Ubezpieczyciel:

TUiR Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Nr polisy OC 913 600 026 198 - szkody powstałe w 2023r.

Nr polisy OC 913 600 054 306  - szkody powstałe w 2024r.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych" https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K. Olejniczak dyrektor ZDM
Data wytworzenia informacji: 2024-03-20 00:00
Opis zmian: aktualizacja wniosku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-03-20 14:53