Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach, szkód osobowych oraz w mieniu związanych z utrzymaniem dróg (dla szkód zaistniałych od 1 stycznia 2019 r.)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Po złożeniu jednego z poniższych wniosków / roszczeń  z tytułu:

  • szkody w pojeździe z polisy Odpowiedzialności Cywilnej ZDM, w tym przypadku rzeczoznawca wskazany przez TUiR "WARTA" S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa skontaktuje się z wnioskodawcą celem umówienia dogodnego dla wnioskodawcy terminu i miejsca przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu; dotyczy zdarzeń, które zaistniały od 01.01.2019 r.,
  • szkody osobowej z polisy Odpowiedzialności Cywilnej ZDM, nastąpi jego rozpatrzenie przez zarządcę drogi; dotyczy zdarzeń, które zaistniały od 01.01.2019 r.
  • szkody w mieniu z polisy Odpowiedzialności Cywilnej ZDM, nastąpi jego rozpatrzenie przez zarządcę drogi; dotyczy zdarzeń, które zaistniały od 01.01.2019 r.

Miejsce złożenia dokumentów

  • a pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
  • Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, fax +48 61 820 17 09, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
  • Informacji w sprawach merytorycznych udziela Zespół ds. Ubezpieczeń ZDM, tel. +48 61 647 72 30, +48 61 647 7 203

Opłaty

Nie podlega

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie pisma przez ZDM w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2222, j.t., ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, j.t., ze zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli osoba uprawniona nie zgadza się z ustaleniami ubezpieczyciela ZDM, może złożyć do jednostki organizacyjnej, która wydała decyzję, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Strona niezadowolona z ustaleń TUiR "WARTA" S.A., może dochodzić swoich roszczeń również na drodze postepowania sądowego, przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sądem właściwym dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej, powództwo można wytoczyć przed sądem właściwym według przepisów o właściwości ogólnej.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych" https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-25 09:18 - korekta językowa (Aktualizacja)