Wydanie identyfikatora dla kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  • Legitymacja związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.;
  • Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa;
  • W przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowa użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie jej oryginał oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy;
  • Dokument tożsamości z nr PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania, Poznań, ul. Głogowska 18, czynna w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30

Informacji udziela miejska infolinia tel. 48 61 646 33 44 czynna od poniedziałku do piątku między 8:00 a 20:00

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznego identyfikatora dla kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. wynosi 5 zł/m-c. Minimalny czas wykupu identyfikatora to 6 miesięcy, max. 12 miesięcy. (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r. ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznań reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres albo drogą elektroniczną na adres e-mail: zdm@zdm.poznan lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny w BIP Zarządu Dróg Miejskich

Inspektor Ochrony Danych

Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod2_mjo@um.poznan.pl lub na adres Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania identyfikatora/ 
e-identyfikatora kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania   (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO).

Przekazanie przez Panią/Pana danych w szerszym zakresie niż jest to wymagane np. numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne i zostanie uznane przez administratora jako Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?                       

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych;

b)    żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)    żądania usunięcia danych osobowych[1]:

  • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (dotyczy danych podanych dobrowolnie, które nie są wymagane przepisami prawa) informujemy, iż może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w zakresie wymaganym przez wskazane przepisy prawa, a ich nie podanie uniemożliwi wydanie identyfikatora/ e- identyfikatora dla kombatanta. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, ale ułatwi kontakt w sprawie.

[1] Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Libicki, zastępca dyr. ZDM ds. Przestrzeni Publicznej
Data wytworzenia informacji: 2023-09-11 00:00
Opis zmian: aktualizacja danych dotyczących danych osobowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2023-09-11 10:40