Wydanie identyfikatora dla mieszkańców stref parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Dokument tożsamości lub inne dokumenty, z których wynika fakt zameldowania w lokalu usytuowanym przy ulicy objętej SPP lub ŚSPP;
  • Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu. W przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rejestracyjnym, również kartę pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - np. decyzję o współwłasności z Wydziału Komunikacji.
  • Za właściciela pojazdu  uznaje  się  także  osobę  faktycznie  władającą  pojazdem  na podstawie: 1)    umowy leasingu lub najmu długoterminowego realizowanego przez firmy  prowadzące działalność gospodarczą z oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 77.11.Z 2)    umowy kredytu; 3)    oświadczenia pracodawcy, potwierdzającego zatrudnienie u tego pracodawcy oraz powierzenie samochodu służbowego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku umów leasingu - dokumentu wystawionego przez pracodawcę poświadczającego zawarcie umowy leasingu  na pojazd, określającego strony, czas trwania oraz przedmiot umowy.
  • Oryginał pierwszej strony PITu za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy (wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru UPO) wskazujący na opłacenie podatków na rzecz Poznania. W przypadku rozliczania PITu przez internet wydrukowaną pierwszą stronę PITu wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO oraz wydrukowane UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru).
  • W przypadku nie osiągania dochodów - zaświadczenie wystawione przez urząd skarbowy o nie osiąganiu dochodów i nie płaceniu podatków.

Miejsce złożenia dokumentów

Kasa ZDM znajduje się na ul. Pułaskiego 9.
Czynna w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30.

Szczegółowe informacje na temat zakupu identyfikatorów parkingowych można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 61 646 33 44 (miejska infolinia - Poznań Kontakt czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00)

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznego identyfikatora  dla osób zameldowanych na obszarze Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania wynosi 30 zł m-c  za pierwszy pojazd, 150 zł/m-c  za każdy kolejny pojazd.

W PRZYPADKU ZAKUPU IDENTYFIKATORA MIESZKAŃCA NA MAKSYMALNY OKRES, TJ. 12 MIESIĘCY, CENA ZAKUPU IDENTYFIKATORA ZOSTANIE UMNIEJSZONA O JEDEN MIESIĄC

Minimalny czas wykupu identyfikatora to 3 miesiące, max. 12 miesięcy.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

  • identyfikator mieszkańca, od 1 czerwca 2020 r., jest dostępny wyłącznie dla mieszkańców zameldowanych w danym sektorze ŚSPP/SPP na pobyt stały lub czasowy (minimum 3 miesiące) i płacących podatki na rzecz miasta Poznania;
  • do wykupu identyfikatora konieczny jest brak zaległości z tytułu płatnego parkowania;
  • w przypadku zakupu identyfikatora przez inną osobę niż właściciel pojazdu wymagane jest pisemne upoważnienie właściciela pojazdu.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K. Nowak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-04 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2021-08-04 10:41