Wydanie identyfikatora dla mieszkańców stref parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa.

W przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy z pracodawcą, z której wynika fakt zatrudnienia u tego pracodawcy, wraz z umową powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem przez pracodawcę (w przypadku leasingu/kredytu), wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie  jej oryginał oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy.

Dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP oraz ŚSPP.

Oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy (wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru) wskazujący na opłacenie podatków w mieście Poznaniu LUB W PRZYPADKU ROZLICZENIA ZEZNANIA PIT PRZEZ INTERNET WYDRUKOWANĄ PIERWSZĄ STRONĘ PIT ORAZ WYDRUKOWANE UPO (URZĘDOWE POTWIERDZENIE ODBIORU) WRAZ Z WYGENEROWANYM NUMEREM DOKUMENTU, ZGODNYM  Z IDENTYFIKATOREM UPO.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznego identyfikatora  dla osób zameldowanych na obszarze Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania wynosi 30 zł m-c  za pierwszy pojazd, 150 zł/m-c  za każdy kolejny pojazd.

W PRZYPADKU ZAKUPU IDENTYFIKATORA MIESZKAŃCA NA MAKSYMALNY OKRES, TJ. 12 MIESIĘCY, CENA ZAKUPU IDENTYFIKATORA ZOSTANIE UMNIEJSZONA O JEDEN MIESIĄC

Minimalny  czas wykupu identyfikatora to 3 miesiące, max. 12 miesięcy.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-06 12:32 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)