Wydanie identyfikatora dla osób z niepełnosprawnością

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

- Karta parkingowa wydana zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695.t.j. ze zm.).

- Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa.

- Oświadczenia pracodawcy, potwierdzającego zatrudnienie u tego pracodawcy oraz powierzenie samochodu służbowego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku umów leasingu - dokumentu wystawionego przez pracodawcę poświadczającego zawarcie umowy leasingu  na pojazd, określającego strony, czas trwania oraz przedmiot umowy.

- Umowy leasingu lub najmu długoterminowego realizowanego przez firmy  prowadzące działalność gospodarczą z oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 77.11.Z

- Dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania w Poznaniu.

- Oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy (wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru) wskazujący na opłacenie podatków w mieście Poznaniu LUB W PRZYPADKU ROZLICZENIA ZEZNANIA PIT PRZEZ INTERNET WYDRUKOWANĄ PIERWSZĄ STRONĘ PIT ORAZ WYDRUKOWANE UPO (URZĘDOWE POTWIERDZENIE ODBIORU) WRAZ Z WYGENEROWANYM NUMEREM DOKUMENTU, ZGODNYM  Z IDENTYFIKATOREM UPO.

Miejsce złożenia dokumentów

Kasa Wydziału Parkowania ZDM, Poznań, ul. Pułaskiego 9 oraz ul. Wilczak 17, czynna w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Informacji udziela miejska infolinia tel. + 48 61 646 33 44 (miejska infolinia - Poznań Kontakt, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00), e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Miesięczny koszt wynosi 5 zł /m-c.  Minimalny  czas wykupu identyfikatora to 3 miesiące max. 12 miesięcy.
Identyfikator można wykupić tylko na jeden samochód.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Heillmann
Data wytworzenia informacji: 2021-10-04 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2021-10-04 10:37