Wydanie identyfikatora dla osób z niepełnosprawnością

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

- karta parkingowa wydana zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2023 r., poz. 645, t.j. ze zm.);

- dowód rejestracyjny pojazdu;

- dowód tożsamości;

- oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni, na której uwidoczniony jest adres zamieszkania podatnika, poświadczony przez właściwy urząd skarbowy w Poznaniu lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane urzędowe potwierdzenie odbioru wraz z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu PIT lub jednego z dokumentów poświadczonych przez urząd skarbowy, potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, w których wskazano miasto Poznań jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego

Za właściciela pojazdu uznaje się także osobę faktycznie władającą pojazdem na podstawie:

- umowy leasingu lub najmu długoterminowego realizowanego przez firmy  prowadzące działalność gospodarczą z oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 77.11.Z. Identyfikator wydawany jest na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca, w którym upływa termin zakończenia umowy leasingu lub najmu długoterminowego.

- umowy kredytu;

oświadczenia pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie u niego oraz powierzenie samochodu służbowego, określającego strony i czas trwania umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku umów leasingu - dokumentu wystawionego przez pracodawcę poświadczającego zawarcie umowy leasingu na pojazd określającego strony, czas trwania oraz przedmiot umowy.

- wskazania Miasta Poznań jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego

Miejsce złożenia dokumentów

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania, Poznań, ul. Głogowska 18, czynne w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Informacji udziela miejska infolinia tel. + 48 61 646 33 44 (miejska infolinia - Poznań Kontakt, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00),
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Miesięczny koszt wynosi 5 zł /m-c.  Minimalny  czas wykupu identyfikatora to 3 miesiące max. 12 miesięcy. Identyfikator można wykupić tylko na jeden samochód.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Identyfikator przysługuje :

- osobom z niepełnosprawnościami posiadającym ważną kartę parkingową, zameldowanym w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy oraz rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania,

- placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej (w ust. 1 pkt 2 Regulaminu strefy), posiadającym ważne karty parkingowe.

- do wykupu identyfikatora konieczny jest brak zaległości z tytułu płatnego parkowania;

- w przypadku zakupu identyfikatora przez inną osobę niż właściciel pojazdu wymagane jest pisemne upoważnienie właściciela pojazdu.

Obowiązek informacyjny

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznań reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres albo drogą elektroniczną na adres e-mail: zdm@zdm.poznan lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny w BIP Zarządu Dróg Miejskich

Inspektor Ochrony Danych

Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod2_mjo@um.poznan.pl lub na adres Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania identyfikatora/ e-identyfikatora dla osób z niepełnosprawnością Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 9 ust. 1 g) RODO).

Przekazanie przez Panią/Pana danych w szerszym zakresie niż jest to wymagane np. numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne i zostanie uznane przez administratora jako Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?                       

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych;

b)    żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)    żądania usunięcia danych osobowych[1]:

  • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (dotyczy danych podanych dobrowolnie, które nie są wymagane przepisami prawa) informujemy, iż może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w zakresie wymaganym przez wskazane przepisy prawa, a ich nie podanie uniemożliwi wydanie identyfikatora/ e- identyfikatora dla osób  z niepełnosprawnością. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, ale ułatwi kontakt w sprawie.

[1] Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Libicki, zastępca dyr. ZDM ds. Przestrzeni Publicznej
Data wytworzenia informacji: 2024-02-01 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-02-01 13:43