Wydanie identyfikatora dla osób niepełnosprawnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

- Karta parkingowa wydana zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695.t.j. ze zm.).

- Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa.

- W przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy z pracodawcą, z której wynika fakt zatrudnienia u tego pracodawcy, wraz z umową powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem przez pracodawcę (w przypadku leasingu/kredytu) wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie jej oryginału oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy.

- Dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania w Poznaniu.

- Oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy (wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru) wskazujący na opłacenie podatków w mieście Poznaniu LUB W PRZYPADKU ROZLICZENIA ZEZNANIA PIT PRZEZ INTERNET WYDRUKOWANĄ PIERWSZĄ STRONĘ PIT ORAZ WYDRUKOWANE UPO (URZĘDOWE POTWIERDZENIE ODBIORU) WRAZ Z WYGENEROWANYM NUMEREM DOKUMENTU, ZGODNYM  Z IDENTYFIKATOREM UPO.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Miesięczny koszt wynosi 5 zł /m-c.  Minimalny  czas wykupu identyfikatora to 3 miesiące max. 12 miesięcy.
Identyfikator można wykupić tylko na jeden samochód.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-06 12:36 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)