Wydanie ulgowej karty abonamentowej (50%) w strefie parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • dowód rejestracyjny pojazdu;
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub zlecenie służb miejskich na wykonanie usługi na rzecz mieszkańców.

Miejsce złożenia dokumentów

Karta z 50% bonifikatą, przysługuje  również podmiotom gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu w obszarze SPP lub ŚSPP bądź wykonują na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców. Kartę taką można zakupić na 25 dni. Bonifikata przysługuje wyłącznie na pojazd. stanowiący własność danego podmiotu gospodarczego z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 pkt 1 i 2.

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania, Poznań, ul. Głogowska 18, czynne w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 15:30,

tel. 61 64 63 344 (miejska infolinia czynna od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00 do 20:00),

email: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznej ulgowej karty abonamentowej wynosi 50% opłaty za miesięczny abonament w danej podstrefie.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po rozpatrzeniu pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Ulgowa karta abonamentowa w strefie parkowania - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznań reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres albo drogą elektroniczną na adres e-mail: zdm@zdm.poznan lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny w BIP Zarządu Dróg Miejskich.

Inspektor Ochrony Danych

Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod2_mjo@um.poznan.pl lub na adres Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania ulgowej (50%) karty abonamentowej w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub Strefie Płatnego Parkowania (dalej strefa parkowania), na podstawie:

Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania w związku z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?                       

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych;

b)    żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)    żądania usunięcia danych osobowych[1]

  • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w zakresie wymaganym przez wskazane przepisy prawa, a ich nie podanie uniemożliwi wydanie karty abonamentowej
w strefie parkowania.

[1] Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Libicki, zastępca dyr. ZDM ds. Przestrzeni Publicznej
Data wytworzenia informacji: 2023-09-26 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2023-09-26 10:11