Wydanie ulgowej karty abonamentowej (50%) w strefie parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Przysługuje  pojazdom służbowym jednostek użyteczności publicznej, takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Powiatowy, Najwyższa Izba Kontroli, Powiatowy Inspektor Sanitarny, czy Archiwum Państwowe,  świadczących na rzecz mieszkańców w Strefie Płatnego Parkowania nieodpłatne usługi o charakterze ogólnospołecznym.

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek kierownika jednostki (sprzedane mogą być nie więcej niż trzy 25 dniowe karty abonamentowe).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - Wydział Organizacyjny, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznej ulgowej karty abonamentowej wynosi 50% opłaty za miesięczny abonament w danej podstrefie. (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/03 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po rozpatrzeniu pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art.13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 j.t. ze zm.)Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SPP - DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

ZDM przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno - prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej UŻYCZENIA POJAZDÓW po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.

Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, które ustalane jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnianiem czasu trwania i miejsca udostępnienia.

Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-29 12:51 - aktualizacja danych (Aktualizacja)