Zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia kontenera na gruz

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

  1. schematem ustawienia kontenera (w przypadku wniosku on-line schemat jest integralną częścią wniosku);
  2. zatwierdzonym projekt organizacji ruchu - gdy jest wymagany, wraz ze zgłoszeniem wysłanym do Miejskiego Inżyniera Ruchu, Policji, Zarządu Dróg Miejskich na minimum 7 dni lub 24 h - zgodnie z pouczeniem w karcie zatwierdzającej projekt tymczasowej organizacji ruchu;
  3. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć poprzez formularz on-line lub w wersji papierowej do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17,

Informacji udziela:

  • miejska infolinia: 61 646 33 44  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00),
  • Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg ZDM (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, z wyjątkiem środy, kiedy pracownicy prowadzą kontrole w terenie):

tel. +48 61 647 72 39 (Stare Miasto),
+48 61 647 72 89 (Nowe Miasto),
+48 61 647 72 47 (Grunwald),
+48 61 647 72 90 (Jeżyce),
+48 61 628 65 78 (Wilda).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 2 uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.), działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

Aktualne stawki: https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xci-1749-viii-2023-z-dnia-2023-10-24,91985/

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 11, ust. 13, 13a i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zmianami.), oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także § 2 uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.);

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych: https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: I. Woźny, zastępca dyr. ZDM ds. Utrzymania
Data wytworzenia informacji: 2024-03-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-03-27 11:29