Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego w SPP i ŚSPP - koperta komercyjna

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

I etap:

W celu wydania przez ZDM wstępnej zgody na używanie zastrzeżonego miejsca postojowego w obszarze SPP i ŚSPP wnioskodawca składa wypełniony wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko, PESEL oraz adres osoby fizycznej albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność, jej NIP lub KRS, adres siedziby i opcjonalnie nr telefonu;
 2. dane lokalizacyjne, w tym: ulica, nr, oraz wybór jednej ze stref, w której znajduje się  wnioskowana koperta;
 3. planowany okres używania koperty;

oraz obowiązkowe załączniki:

 • zwymiarowany plan sytuacyjny na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesioną propozycją lokalizacji koperty;
 • dokument poświadczający prawo do lokalu, przy którym ma zostać zlokalizowana koperta;

załącznik fakultatywny:

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).

Uzyskanie wstępnej zgody na używanie koperty jest podstawą do opracowania przez wnioskodawcę projektu czasowej organizacji ruchu (uwzględniającego uwagi zawarte we wstępnej zgodzie) oraz uzyskania zatwierdzenia tego projektu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Wniosek ten jest również właściwym do złożenia w przypadku upływu terminu ważności zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu. 

II etap:

W celu wydania przez ZDM zgody na używanie zastrzeżonego miejsca postojowego w obszarze SPP i ŚSPP wnioskodawca składa wypełniony wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko, PESEL oraz adres osoby fizycznej albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność, jej NIP lub KRS, adres siedziby, opcjonalnie nr telefonu;
 2. dane lokalizacyjne, w tym: ulica, nr, oraz wybór jednej ze stref, w której znajduje się  wnioskowana koperta;
 3. termin używania koperty w zakresie od 6 do 12 miesięcy (za ten okres należy uiścić opłatę z góry).

oraz obowiązkowe załączniki:

 • wstępna zgoda na używanie zastrzeżonego miejsca postojowego, o której mowa w etapie I;
 • kopia projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem Miejskiego Inżyniera Ruchu;
 • dowód opłaty za kopertę za cały okres, w jakim wnioskodawca planuje używanie koperty,
 • dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan nawierzchni sprzed oznakowania koperty;
 • dokument potwierdzający złożenie powiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu (wykonaniu oznakowania koperty) - zgodnie z pouczeniem umieszczonym na zatwierdzeniu projektu;

załącznik fakultatywny:

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje

Po uzyskaniu niezbędnych zgód i dokonaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego wnioskodawca może wykonać oznakowanie koperty w terenie.

Wnioskodawca, który uzyska zgodę na używanie koperty, nie może:

 1. oddawać koperty w posiadanie innym podmiotom;
 2. wykorzystywać koperty w celu innym niż parkowanie pojazdów samochodowych;
 3. zamontować na niej lub w jej otoczeniu urządzenia blokującego możliwość parkowania;
 4. zamontować w jej obrębie lub na zaparkowanym samochodzie reklamy.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, tel. 61 646 33 44,
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Stawki za zastrzeżone miejsce postojowe wynikają z uchwały nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta (załącznik nr 2) i wynoszą:

 • ​na obszarze Strefy Płatnego Parkowania - 600 zł/miesiąc
 • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Jeżyce - 750 zł/miesiąc
 • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum - 900 zł/miesiąc.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie wstepnej zgody następuje w ciągu jednego miesiąca od poprawnie złożonego wniosku. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych opinii i ustaleń termin ten może ulec wydłużeniu.Wydanie właściwej zgody następuje w terminie 14 dni od prawidłowo złożonego wniosku oraz  potwierdzone jest przez Zarząd Dróg Miejskich wydaniem identyfikatora koperty wraz z jej numerem. Numer ten wnioskodawca zobowiązany jest wykonać w ramach oznakowania poziomego.

Podstawa prawna

 1. Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (ze zmianami):
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 623/2023/P z dnia 19.07.2023 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania na prawach wyłączności zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert, w obszarze stref płatnego parkowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Możliwość wykupienia koperty komercyjnej jest dostępna zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10% miejsc postojowych w SPP oraz w ŚSPP.

Oznakowanie koperty oraz jej likwidację wykonuje zastrzegający.
Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do ZDM.

Utrzymanie koperty stanowi obowiązek wnioskodawcy. Do prac utrzymaniowych, oprócz estetycznego stanu oznakowania poziomego i pionowego, należy naprawa nawierzchni, utrzymanie czystości oraz jej odśnieżanie.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZDM - Krzysztof Olejniczak
Data wytworzenia informacji: 2023-08-25 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Kaniewska
Data i godzina publikacji: 2023-08-25 15:23