Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego poza SPP i ŚSPP - koperty

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 • opinię lokalizacyjną,
 • zatwierdzony i opieczętowany projekt czasowej organizacji ruchu wraz z dokumentem zatwierdzenia,
 • dokument potwierdzający złożenie powiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu - zgodnie z pouczeniem umieszczonym na zatwierdzeniu projektu,
 • dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan nawierzchni sprzed zajęcia,
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, tel. 61 646 33 44,
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl.

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu zastrzeżenia miejsca postojowego pobierana jest opłata, którą reguluje odpowiednio: dla dróg publicznych - uchwała nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. z dnia 19 listopada 2019 r. (ze zm.), natomiast dla dróg wewnętrznych i powierzonych - zarządzenie Prezydenta nr 941/2019/P z dnia 19 listopada 2019 r. (ze zm.)

Stawka za zajęcie drogi w tym celu wynosi 1,20 zł /m2 dziennie, co przykładowo dla stanowiska 2,3x5m, stanowi kwotę 414 zł/30 dni.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 829/2021 z 4.11.2021 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości powierzonych Zarządowi Dróg Miejskich, na prawach wyłączności w celu zastrzeżenia miejsca postojowego, tzw. koperty.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Procedura została podzielona na 2 etapy:

I etap:

Wystąpienie z wnioskiem o zaopiniowanie lokalizacji zastrzeżonego miejsca postojowego (koperty) na ulicach administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, położonych poza obszarem strefy płatnego parkowania oraz poza obszarem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, określonej uchwałą w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
W tym celu opracowany został formularz.

Uzyskanie pozytywnej opinii lokalizacyjnej jest podstawą do opracowania przez wnioskodawcę projektu czasowej organizacji ruchu (uwzględniającej uwagi zawarte w opinii) w celu uzyskania zatwierdzenia tego projektu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu w przypadku dróg publicznych lub zatwierdzenia Zarządu Dróg Miejskich w przypadku dróg wewnętrznych i nieruchomości powierzonych, znajdujących się w administracji ZDM.

II etap:

W celu wydania przez Zarząd Dróg Miejskich zgody na wykonanie koperty wnioskodawca, po uzyskaniu zatwierdzenia, składa w Zarządzie Dróg Miejskich wypełniony wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres osoby fizycznej albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność, jej NIP lub KRS, adres siedziby;
 • wskazanie lokalizacji (nazwa ulicy) i wymiarów koperty;
 • planowany okres zastrzeżenia koperty (data od kiedy do kiedy);
 • załączniki:

        - opinię lokalizacyjną, o której mowa w etapie 1,
​        - zatwierdzony i opieczętowany projekt czasowej organizacji ruchu wraz z dokumentem zatwierdzenia,
        - dokument potwierdzający złożenie powiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu - zgodnie z pouczeniem umieszczonym na zatwierdzeniu projektu,
        -  dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan nawierzchni sprzed zajęcia,
        - w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania.

Po uzyskania niezbędnych zgód i dokonaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego wnioskodawca może wykonać oznakowanie koperty w terenie. Oznakowanie poziome i pionowe koperty oraz jej likwidację wykonuje na swój koszt wnioskodawca.

Wnioskodawca, który uzyska zezwolenie na kopertę, nie może:

 • wykorzystywać jej w celu innym niż parkowanie pojazdów samochodowych;
 • zamontować na niej urządzenia blokującego;
 • zamontować w jej obrębie lub na parkującym samochodzie reklamy.

Utrzymanie koperty stanowi obowiązek wnioskodawcy. Do prac utrzymaniowych, oprócz estetycznego stanu oznakowania poziomego i pionowego, należy naprawa nawierzchni, utrzymanie czystości oraz jej odśnieżanie.
W przypadku rezygnacji z koperty przywrócenie pasa drogowego sprzed zajęcia wraz z likwidacją oznakowania koperty musi nastąpić najpóźniej w dniu wygaśnięcia decyzji wraz z odpowiednim zgłoszeniem do Zarządu Dróg Miejskich gotowości do odbioru.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl w zakładce Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych: https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: S.Stec
Data wytworzenia informacji: 2022-07-12 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-07-12 11:53